W dniu 25 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 244 727,00 zł na dofinansowanie zadań w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” zadanie „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin” w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe dotacje”) w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688). Powołany przepis wskazuje, iż na wniosek organizacji pozarządowej samorząd województwa może, uznając celowość realizacji zadania, przyjąć ofertę wykonania zadania publicznego i dofinansować ją do kwoty 10 000 zł bez ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

 

Zasady zlecania zadań publicznych poza trybem konkursowym

Zasady zlecania zadań publicznych poza trybem konkursowym zostałyokreślone w ustawie   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 688), uszczegółowione w „Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” oraz„Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,
tj. w szczególności:

 1.  Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl, dostępny na stronie konkursyngo.mcps.com.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1 w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, dostępnym na stronie www.dialog.mazovia.pl.
 2. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które dodatkowo nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec Województwa Mazowieckiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.
 3. Wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł dla zadania publicznego „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin”. Nie jest wymagany wkład własny (finansowy/osobowy/rzeczowy).
 4. Zadanie publiczne nie może być realizowane w okresie dłuższym niż 90 dni. Oferty powinny zostać składane min. 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania tj. data rozpoczęcia realizacji zadania nie powinna być wcześniejsza niż spodziewany termin przyznania środków przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, uwzględniający procedurę trybu pozakonkursowego zgodnie z art. 19a ust. 3, 4 oraz 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[1], a planowana data zakończenia zadania nie powinna być późniejsza niż 15 grudnia 2019 r.[2]
 5. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
 6. Po złożeniu oferty w serwisie witkac.pl niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty (wygenerowane w generatorze), podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw,                a następnie złożenie potwierdzenia złożenia oferty w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych liczonych od chwili złożenia oferty w systemie:
  1. osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, III piętro, z dopiskiem na kopercie: „tryb art. 19a – wsparcie samodzielności...”;
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „tryb art. 19a – wsparcie samodzielności...”;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP.
 7. W przypadku terminowego złożenia papierowego potwierdzenia złożenia ofert o kolejności rozpatrzenia zgłoszonych ofert decyduje data wpływu rozumiana jako data złożenia oferty w systemie Witkac.pl

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych:
tel. (22) 692 46 29 wew. 206.[1]W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia potwierdzenia złożenia oferty w systemie witkac.pl, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni(w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego). Każdy, w terminie 7 dni od dniazamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływietegoterminuoraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lubo powierzenie realizacji zadania publicznego.Można założyć, że szacowany czas od złożenia oferty do przyznania środków przez jednostkę samorządu terytorialnego wynosi ok. 30 dni. Aby uniknąć ewentualnej aktualizacji oferty, najlepszym rozwiązaniem jest wpisanie terminu realizacji zadania „od dnia podpisania umowy”.

[2]Termin ograniczony koniecznością przeprowadzenia procedury rozliczenia przyznanych środków finansowych do końca bieżącego roku.

powróć