W odniesieniu do uchwały nr 103/99/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” uprzejmie informujemy, że

przez wzgląd na wejście w życie w dniu 20 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), wprowadzającego w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, koniecznym jest przesunięcie terminu planowanego rozstrzygnięcia ww. konkursu oraz daty rozpoczęcia realizacji zadań. 

Przewidywana data rozstrzygnięcia konkursu: 14 lipca 2020 r.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że realizacja zgłoszonych zadań może się rozpocząć nie wcześniej niż od daty rozstrzygnięcia konkursu do dnia 15 grudnia 2020 r.


 

powróć