Uchwałą nr 103/20 z dnia 7 lipca 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i podjął decyzję o przyznaniu dotacji 90 podmiotom w łącznej kwocie 6 992 000 zł.
 

Dodatkowe dotacje
Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 126/20 z dnia 8 września 2020 r. udzielił dodatkowych 6 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego, a także w 2 przypadkach zwiększył wysokość przyznanych dotacji.
Jeżeli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, a wnioskodawca podejmuje się realizacji zadania, wówczas dopuszczalne jest zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania, z zastrzeżeniem, iż procentowy udział dotacji w kosztach całkowitych zadania nie może być wyższy od zadeklarowanego we wniosku. Informacje dotyczące aktualizacji dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, wnioskodawcy otrzymają w formie pisemnej.
Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

Szczegółowe informacje
Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki:
1. Emilia Walczak, tel. (22) 59 79 521, e-mail: emilia.walczak@mazovia.pl
2. Katarzyna Mielczarska-Sitek, tel. (22) 59 79 522, e-mail: katarzyna.mielczarska@mazovia.pl
3. Aleksandra Malenta, tel. (22) 59 79 119, e-mail: aleksandra.malenta@mazovia.pl
4. Piotr Ptasiński, tel. (22) 59 79 230, e-mail: piotr.ptasinski@mazovia.pl
 

Zaktualizowany wykaz wniosków ocenionych merytorycznie

 

powróć