Krajowe eliminacje do konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”

Rusza kolejna edycja konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”.

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs „Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości” (ECPA). W bieżącym roku za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialne jest Republika Federalna Niemiec, jako kraj sprawujący Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2020 r.

Tematem tegorocznej edycji konkursu ECPA jest „Zapobieganie zorganizowanej przestępczości opartej o struktury rodzinne/klanowe”. Zgłoszone do udziału w konkursie projekty powinny być ukierunkowane na zapobieganie przestępczości w grupach, których struktura budowana jest na relacjach rodzinnych, wspólnym pochodzeniu etnicznym czy migracyjnym, będących w trudnej sytuacji społecznej lub ekonomicznej oraz marginalizowanych.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 euro. Ponadto regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości przewiduje przyznanie nagród po 5.000 euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUPCN planowanej w grudniu bieżącego roku w Berlinie.

Zgodnie z założeniami każdy kraj może zgłosić jeden projekt do konkursu ECPA.

Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany w drodze eliminacji krajowych, przez komisję powołaną przez Departament Porządku Publicznego MSWiA.

Zgodnie z punktem 3 regulaminu konkursu, projekty do konkursu ECPA mogą być zgłaszane przez następujące podmioty:
1) komórkę organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2) Komendę Główną Policji;
3) Komendę Główną Straży Granicznej;
4) Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej;
5) urząd wojewódzki,
6) jednostkę samorządu terytorialnego,
7) organizację pozarządową lub podmiot określony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), nieprowadzące działalności gospodarczej,
8) inny urząd administracji rządowej, którego zakres działania związany jest z tematem konkursu ECPA.

2. Każdy z podmiotów wskazanych w ust. 1 może zgłosić maksymalnie 3 projekty.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod tym linkiem.


 

powróć