Program współpracy

Coroczne uchwalanie przez Sejmik Województwa „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” jest realizacją obowiązku wynikającego z art. 5, ust 3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Program współpracy jest dokumentem, który określa zasady, formy, oraz obszary wzajemnej współpracy samorządu województwa i organizacji pozarządowych na Mazowszu.

Dokument ten tworzony jest w oparciu o wiedzę i praktykę pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, jak również organizacji pozarządowych, które zgodnie z zasadą partnerstwa zapraszane są do pomocy w lepszym identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych jak też zgłaszania swoich propozycji rozwiązań. Dzięki temu z roku na rok jest on bogatszy o coraz to nowsze możliwości podejmowania wspólnych działań.

Pobierz program 2019

Zapraszamy do zapoznania się Programem współpracy na 2019 rok

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 157/18 z dnia 16 października 2018 roku uchwalił „Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

Włącz się w prace nad Programem współpracy na rok 2020

Wiosną rozpoczną sie prace nad projektem Programu współpracy na 2020 rok. Opublikowany zostanie harmonogram prac nad projektem, obejmujący także terminy zbierania uwag i konsultacji projektu Programu.

 

 

Pliki do pobrania:

powróć