Pin It

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do zgłaszania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” zgłoszenia należy przesłać wypełniając „Kartę zgłoszenia kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”.

Termin

Kandydatury można zgłaszać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, ogłoszenia na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl, tj. do 8 października 2019 r.. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zgłoszenie

 1. informacje o kandydacie:

  • imię i nazwisko kandydata,

  • adres i dane kontaktowe kandydata,

  • wskazanie podregionu, z którego kandydat kandyduje,

  • opis kwalifikacji i umiejętności Kandydata szczególnie przydatnych podczas pracy w charakterze członka Rady,

  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

  • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych,

  • oświadczenie kandydata o zgodności podanych danych ze stanem prawnym i faktycznym, oraz zgodę na upublicznienie podanych danych

 2. podstawowe dane dotyczące podmiotu zgłaszającego, w szczególności: nazwę, formę prawną, nazwę właściwego rejestru lub ewidencji, adres podmiotu, nr telefonu/faksu, adres e-mail, strona internetowa, zasięg oddziaływania, rok założenia,

 3. oświadczenie podmiotu zgłaszającego, że kandydat jest przedstawicielem tego podmiotu oraz upoważnienie do kandydowania przez niego na członka Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

 4. oświadczenie o prowadzeniu przez podmiot zgłaszający działalności na terenie województwa mazowieckiego.
   

Załączniki

Do zgłoszenia kandydata, załącza się:

 1. imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 5 innych organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie z wzorem zamieszczonym poniżej, jako załącznik;
 2. dokumenty potwierdzające osobowość/zdolność prawną podmiotu zgłaszającego oraz podmiotów rekomendujących zawierające informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób uprawnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby a w przypadku organizacji/podmiotów, których dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym pełnomocnictwo do reprezentowania.

Oświadczenia składane w imieniu podmiotu zgłaszającego dotyczące kandydata i miejsca prowadzenia działalności oraz imienne rekomendacje dla kandydatów dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią (jeśli podmiot zgłaszający/rekomendujący ją posiada) oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych do reprezentacji  osób.

 

Składanie zgłoszeń

Zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 • w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego”:
 1. bezpośrednio do jednego z punktów Kancelarii Ogólnej Urzędu: w godzinach 800 – 1600,
 2. bezpośrednio do jednej z Delegatur Urzędu: w Ciechanowie, w Ostrołęce, w Piasecznie, w Płocku, w Radomiu, w Siedlcach, w Wołominie lub w Żyrardowiew godzinach: 8.00–15.00 (adresy delegatur dostępne są na stronie: https://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/),
 3. za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,

 

Uzupełnienie braków

W przypadku stwierdzenia błędów lub braku jednego lub więcej elementów zgłoszenia, wnioskodawca zostanie poproszony o usunięcie tych błędów lub braków w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania. Nieusunięcie błędów lub braków będzie powodowało nierozpatrzenie wniosku.

Po zakończeniu procesu weryfikacji spełniania wymogów formalnych zgłoszone kandydatury zostaną niezwłocznie zaprezentowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie www.mazovia.pl, na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie i w delegaturach Urzędu wraz z zaproszeniem do oddawania głosów na poszczególnych kandydatów do Rady.

 

Załączniki:

Uchwała z dnia 9 września 2019 Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1263/69/19 w sprawie trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Tryb powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Karta zgłoszenia kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wzór rekomendacji

 

powróć