Nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 147/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

obrazek-komisja

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” Zadanie: Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2020–2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępcze ...

obrazek-komisja

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

Ogłoszenie o naborze osób na stanowiska członkó w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadań Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”, wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Województwa Mazowieckiego.

obrazek-komisja

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”

Ogłoszenie o naborze osób na stanowiska członkó w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadań Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”, wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające
na terenie Województwa Mazowieckiego.

Dofinansowanie zadań publicznych z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” realizowanych w trybie pozakonkursowym (art. 19a) tzw. „małe dotacje” – możliwość składania ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2020 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane w trybie pozakonkursowym tzw. „małych dotacji” organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.). Składanie ofert przez generator Witkac.pl będzie możliwe od 3 lutego 2020 r.