Pin It

Komisja Wyborcza działając na podstawie § 16 ust. 6 Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 95 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 

ogłasza

nabór uzupełniający organizacji kandydującej do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (daje zwany KM FEM21-27). 

1. Nazwa programu:

Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (FEM21-27)

2. Obszar tematyczny:

               jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn.    

         3. Nabór obejmuje wybór 1 organizacji pozarządowej do składu KM FEM21-27.

Kandydat na członka i stały zastępca członka KM FEM21-27 powinni spełniać następujące kryteria:

        1) posiadać nieposzlakowaną opinię;

2) posiadać wyższe wykształcenie;

3) posiadać doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji FEM 2021-2027;

4) brać aktywny udział i angażować się w konsultowanie programu FEM 2021-2027;

5) posiadać znajomość europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego;

6) dysponować czasem niezbędnym do prac w Komitecie, posiadać tzw. kompetencji miękkich: zdolności analityczne i komunikatywność, samodzielność oraz kreatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy, umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów, umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac Komitetu od środowisk, które członkowie Komitetu reprezentują.

4. Zgłoszenie organizacji kandydującej dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego na członka KM FEM21-27 od 16 do 19 lutego 2023 roku do końca dnia. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do ogłoszenia.

5. Formularz zgłoszeniowy na członka KM FEM21-27, podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, należy przesłać w formie dostępnej [1], w formacie .pdf,  na adres poczty elektronicznej: dialog@mazovia.pl, w tytule maila należy wpisać – Zgłoszenie do KM FEM21-27_nabór uzupełniający.

 Zgłoszenia przesłane po terminie, w formie skanu, zgłoszenia nieczytelne, posiadające niewypełnione pola lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.

6. Po opublikowaniu przez komisję wyborczą listy zgłoszonych kandydatur, które pozytywnie przeszły weryfikację, organizacje, które nie zgadzają się z opublikowaną listą mają prawo do wniesienia protestu do Komisji Odwoławczej w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów. Protest powinien być podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, który przesyła się w formie dostępnej, w formacie .pdf, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl,w tytule maila należy wpisać – Protest _ Zgłoszenie do KM FEM21-27_nabór uzupełniający.

7. Komisja Wyborcza na podstawie oceny doświadczenia zgłoszonych organizacji dokona wyboru organizacji pozarządowej do Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.


[1] Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062).

 

Uchwała nr 11/2023 Komisji Wyborczej

pobierz

Formularz zgłoszeniowy

pobierz

 

powróć