Zasady przyznawania dotacji

W celu ujednolicenia procedur Marszałek Województwa Mazowieckiego w drodze zarządzenia wydał Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacje wprowadzające

„Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” dotyczą otwartych konkursów ofert, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzonych przez:
1) departamenty/kancelarie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
2) wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, wymienione w „Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Zasady zawierają zapisy dotyczące wypełniania i składania ofert, oceny formalnej i merytorycznej ofert, zawierania umowy i przekazywania dotacji, sprawozdania z realizacji zadania i rozliczenia dotacji czy też zwrotu dotacji. Załącznikami do Zasad jest wzór ogłoszenia konkursowego i ramowy wzór umowy.

Oferenci biorący udział w konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiegoo obowiązani są zapoznać się z Zasadami.

Materiały do pobrania

Wzór klauzuli informacyjnej wraz z instrukcją jego wypełnienia – do zadań publicznych zleconych przez Województwo Mazowieckie

Wzór klauzuli informacyjnej wraz z instrukcją jego wypełnienia

pobierz


Zasady przyznawania i rozliczania dotacji

Zasady obowiązujące w roku 2021

pobierz


Zasady obowiązujące w roku 2020

pobierz


 Zasady obowiązujące w roku 2018 i 2019

pobierz


 

Wzory formularzy

Wzór oferty

pobierz


 Wzór sprawozdania

pobierz


 Wzór uproszczonej oferty

pobierz


 Wzór uproszczonego sprawozdania

pobierz


W Urzędzie Marszałkowskim do obsługi konkursów ofert korzystamy z systemu Witkac.pl: konkursyngo.mazovia.pl

powróć