Urząd dla organizacji

Urząd dla organizacji

Bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi w poszczególnych obszarach merytorycznych prowadzą komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

Departamenty, kancelarie, delegatury oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne w szczególności: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie i Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

Współpraca ta w szczególności polega na:

 • przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań finansowanych ze środków z budżetu Województwa;
 • sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
 • udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach dla organizacji pozarządowych dotyczących wzajemnej współpracy.

 

W komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, współpracujących z organizacjami pozarządowymi wyznaczani są pracownicy odpowiedzialni za kontakt i współpracę z organizacjami pozarządowymi. Ich aktualne dane kontaktowe dostępne są poniżej.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Departament Organizacji - Biuro Dialogu Obywatelskiego

Obszar współpracy:

 • Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust 1 pkt 1-32a ustawy
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Kontakt:

Joanna Malarczyk
tel. (22) 59-79-679
e-mail: joanna.malarczyk@mazovia.pl

Michał Jakubowski
tel. (22) 59-79-680
e-mail:  michal.jakubowski@mazovia.pl

Anna Obłoza
tel. (22) 59-79-664

e-mail: anna.obloza@mazovia.pl


Departament Organizacji – Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Obszar współpracy:

 • Ratownictwo i ochrona ludności
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Kontakt

Anna Ochalska
tel. (22) 59-79-219
e-mail: anna.ochalska@mazovia.pl 

Przemysław Góralski
tel. (22) 59-79-309,
e-mail: przemyslaw.goralski@mazovia.pl

 


Departament Rolnictwa i Rozwoju Terenów Wiejskich

Obszar współpracy:

 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Kontakt
Marzena Rogozińska
tel. (22) 59-79-363
e-mail: marzena.rogozinska@mazovia.pl

 


Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa

Obszar współpracy:

 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Kontakt
Magdalena Szefer
tel. (22) 59 79 057
e-mail: magdalena.szefer@mazovia.pl

Paweł Szcześniak
tel. (22) 59 79 058
e-mail: pawel.szczesniak@mazovia.pl

 


Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Obszar współpracy:

 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Kontakt
Piotr Wojciechowicz
tel. (22) 59 79 082
e-mail: piotr.wojciechowicz@mazovia.pl

Wioletta Buszko
tel. (22) 59 79 096
e-mail: wioletta.buszko@mazovia.pl

 


Departament Kultury, Promocji i Turystyki

Obszar współpracy:

 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Turystyka i krajoznawstwo

Kontakt
Aleksandra Gołaszewska - w obszarze Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultiry i dziedzictwa narodowego
tel. (22) 59-79-518
e-mail: aleksandra.golaszewska@mazovia.pl

Agata Kowalska - w obszarze Turystyka i krajoznastwo
tel. (22) 59-79-509
e-mail: agata.kowalska@mazovia.pl

 


Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Obszar współpracy:

 • Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Kontakt
Hanna Ajdukiewicz
tel. (22) 59-79-926
e-mail: hanna.ajdukiewicz@mazovia.pl

 


Departament Edukacji Publicznej i Sportu – Biuro Sportu

Obszar współpracy:

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Kontakt
Włodzimierz Figarski
tel. (22) 59-79-414
e-mail: wlodzimierz.figarski@mazovia.pl

 


Departament Edukacji Publicznej i Sportu - Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji

Obszar współpracy:

 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

kontakt
Paweł Dopadko
tel. (22) 59-79-421
e-mail: pawel.dopadko@mazovia.pl

 


Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

Obszar współpracy:

 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

kontakt
Sylwia Sztark
tel. (22) 51-17-428,
e-mail:
sylwia.sztark@mazovia.pl

 


Kancelaria Marszałka

Obszar współpracy:

 • Działalność na  rzecz  integracji  europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

kontakt
Dorota Pozorek

tel. (22) 59-07-756
e-mail.
dorota.pozorek@mazovia.pl
 


Delegatury Urzędu Marszałkowskiego

Delegatura Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie

Kontakt
Małgorzata Pakuła
tel. (23) 673-07-06
e-mail.
malgorzata.pakula@mazovia.pl

Elżbieta Kownacka
tel. (23) 673-07-16
e-mail.
elzbieta.kownacka@mazovia.pl

Delegatura Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce

Kontakt
Mirosława Łaszczewska
tel. (29) 744-41-90
e-mail:
miroslawa.laszczewska@mazovia.pl

Ewa Szurnicka
tel. (29) 744-41-91
e-mail:
ewa.szurnicka@mazovia.pl

Delegatura Urzędu Marszałkowskiego w Płocku

Kontakt
Cyrankowska Oliwia
tel. (24) 267-32-92
e-mail:
oliwia.cyrankowska@mazovia.pl

Krajewski Karol
tel. (24) 267-32-91
e-mail:
karol.krajewski@mazovia.pl

Delegatura Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu

Kontakt
Adam Kuszewski

tel. (48) 368-29-63
e-mail:
adam.kuszewski@mazovia.pl

Delegatura Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach

kontakt
Ewa Janoszka
tel. (25) 631 15 43
e-mail:
ewa.janoszka@mazovia.pl

Agnieszka Ławecka
tel.(25) 631 15 44
e-mail:
agnieszka.lawecka@mazovia.pl

Delegatura Urzędu Marszałkowskiego w Piasecznie

kontakt
Katarzyna Marcinkowska
tel. (22) 279 36 95
e-mail:
katarzyna.marcinkowska@mazovia.pl


 

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Obszar współpracy:

 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem;
 • Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii;
 • Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Pomoc  społeczna,  w  tym  pomoc  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej  oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • Działalność  na  rzecz  integracji  i  reintegracji  zawodowej  i  społecznej  osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Kontakt
Piotr Lejzerowicz
tel. (22)  622-33-06 wew. 43
e-mail: piotr.lejzerowicz@mcps.com.pl

 


Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Obszar współpracy:

 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

Kontakt
Jacek Świtacz

Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy
Zespół ds. Współpracy Regionalnej
tel. 22 532 22 74

e-mail: j.switacz@wup.mazowsze.pl

 

powróć