Urząd dla organizacji

Urząd dla organizacji

Bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi w poszczególnych obszarach merytorycznych prowadzą komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

Departamenty, kancelarie, delegatury oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne w szczególności: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie i Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

Współpraca ta w szczególności polega na:

 • przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań finansowanych ze środków z budżetu Województwa;
 • sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
 • udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach dla organizacji pozarządowych dotyczących wzajemnej współpracy.

 

W komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, współpracujących z organizacjami pozarządowymi wyznaczani są pracownicy odpowiedzialni za kontakt i współpracę z organizacjami pozarządowymi. Ich aktualne dane kontaktowe dostępne są poniżej.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Departament Organizacji - Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych

Obszar współpracy:

 • Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust 1 pkt 1-32a ustawy

Kontakt:

Marzena Kuchta
tel. (22) 43-79-474
e-mail:
marzena.kuchta@mazovia.pl

Anna Gałczyńska
tel. (22) 59-79-658
e-mail:
anna.galczynska@mazovia.pl  

Katarzyna Góraj
tel. (22) 59-79-679
e-mail:
katarzyna.goraj@mazovia.pl

Karolina Seredyńska
tel. (22) 59-79-697
e-mail: 
karolina.seredynska@mazovia.pl 
 


Departament Organizacji – Wydział Bezpieczeństwa Publicznego

Obszar współpracy:

 • Ratownictwo i ochrona ludności
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Kontakt:

Anna Ochalska
tel. (22) 59-79-219
e-mail: anna.ochalska@mazovia.pl 

Przemysław Góralski
tel. (22) 59-79-309
e-mail: przemyslaw.goralski@mazovia.pl

Marta Grędzicka
tel. (22) 59-79-217
e-mail:
marta.gredzicka@mazovia.pl
 


Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Obszar współpracy:

 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Kontakt:

Agata Kowalczyk
tel. (22) 59-79-151
e-mail: agata.kowalczyk@mazovia.pl

Marzena Wardzyńska
tel. (22)-59 -79-216
e-mail: marzena.wardzynska@mazovia.pl

Marzena Rogozińska
tel. (22) 59-79-363
e-mail: marzena.rogozinska@mazovia.pl

 


Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa

Obszar współpracy:

 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Kontakt:

Magdalena Szefer
tel. (22) 59-79-057
e-mail: magdalena.szefer@mazovia.pl

Paweł Szcześniak
tel. (22) 59-79-058
e-mail: pawel.szczesniak@mazovia.pl

 


Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Obszar współpracy:

 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Kontakt:

Wydział Emsji i Ochrony Powietrza

Piotr Wojciechowicz
tel. (22) 59-79-082
e-mail: piotr.wojciechowicz@mazovia.pl

Wioletta Buszko
tel. (22) 59-79-096
e-mail: wioletta.buszko@mazovia.pl

Wydział Gospadarki Odpadami

Henryka Gapińska
tel. (22) 35-63-854
e-mail: henryka.gapinska@mazovia.pl

Beata Krzemińska-Borzyńska
tel. (22) 59-79-480
e-mail:
beata.krzeminska@mazovia.pl

Iwona Jakubik
tel. (22) 59-79-094
e-mail: iwona.jakubik@mazovia.pl

 


Departament Kultury, Promocji i Turystyki

Obszar współpracy:

 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Turystyka i krajoznawstwo

Kontakt:

Anna Karolina Grzegrzółka
tel. (22) 59-79-536
e-mail:karolina.grzegrzolka@mazovia.pl

 


Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Obszar współpracy:

 • Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Kontakt:

Hanna Ajdukiewicz
tel. (22) 59-79-926
e-mail: hanna.ajdukiewicz@mazovia.pl

 


Departament Edukacji Publicznej i Sportu – Biuro Sportu

Obszar współpracy:

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Kontakt:

Włodzimierz Figarski
tel. (22) 59-79-414
e-mail: wlodzimierz.figarski@mazovia.pl

 


Departament Edukacji Publicznej i Sportu - Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji

Obszar współpracy:

 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Kontakt:

Paweł Dopadko
tel. (22) 59-79-421
e-mail: pawel.dopadko@mazovia.pl

 


Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

Obszar współpracy:

 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Kontakt:

Sylwia Sztark
tel. (22) 51-17-428
e-mail:
sylwia.sztark@mazovia.pl

Małgorzata Białczak 
tel. (22) 59-79-794 
e-mail:
malgorzata.bialczak@mazovia.pl
 


Kancelaria Marszałka

Obszar współpracy:

 • Działalność na  rzecz  integracji  europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Kontakt:

Anna Słowik
tel. (22) 59-07-744
e-mail: anna.slowik@mazovia.pl

Marcin Kaczmarek
tel. (22) 59-07-648
e-mail: marcin.kaczmarek@mazovia.pl

 

 • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

Kontakt:

Anna Gałkowska
tel. (22) 59-07-715
e-mail: anna.galkowska@mazovia.pl,

Agnieszka Jędrzejczak
tel. (22) 59-07-768
e-mail: agnieszka.jedrzejczak@mazovia.pl.

 


Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Delegatura w Ciechanowie

Kontakt:

Małgorzata Pakuła
tel. (23) 673-07-06
e-mail: 
malgorzata.pakula@mazovia.pl

Elżbieta Kownacka
tel. (23) 673-07-16
e-mail: 
elzbieta.kownacka@mazovia.pl

Delegatura w Ostrołęce

Kontakt:

Mirosława Łaszczewska
tel. (29) 744-41-90
e-mail:
miroslawa.laszczewska@mazovia.pl

Ewa Szurnicka
tel. (29) 744-41-91
e-mail:
ewa.szurnicka@mazovia.pl

Delegatura w Płocku

Kontakt:

Paulina Kwiatkowska
tel. (24) 267-32-93
e-mail: paulina.kwiatkowska@mazovia.pl

Hubert Chmielewski
tel. (24) 267-32-94
e-mail:
hubert.chmielewski@mazovia.pl

Delegatura w Radomiu

Kontakt:

Adam Kuszewski
tel. (48) 368-29-63
e-mail:
adam.kuszewski@mazovia.pl

Delegatura w Siedlcach

Kontakt:

Ewa Janoszka
tel. (25) 631-15-43
e-mail:
ewa.janoszka@mazovia.pl

Agnieszka Ławecka
tel.(25) 631-15-44
e-mail:
agnieszka.lawecka@mazovia.pl

Delegatura w Piasecznie

Kontakt:
Katarzyna Marcinkowska
tel. (22) 279-36-95
e-mail:
katarzyna.marcinkowska@mazovia.pl

Delegatura w Żyrardowie

Kontakt:

Kazimierz Kuran
tel. (46) 819-29-73
e-mail: kazimierz.kuran
@mazovia.pl

Delegatura w Wołominie

Kontakt:

sekretariat
tel. (22)
279-36-81
e-mail: wolomin@mazovia.pl
 


Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Obszar współpracy:

 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem
 • Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii
 • Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Pomoc  społeczna,  w  tym  pomoc  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej  oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • Działalność  na  rzecz  integracji  i  reintegracji  zawodowej  i  społecznej  osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Kontakt:

Natasza Grodzicka
tel. (22)  376-85-05
e-mail: natasza.grodzicka@mcps.com.pl


Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Obszar współpracy:

 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Kontakt:

Jacek Świtacz
Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy
Zespół ds. Współpracy Regionalnej
tel. (22) 532-22-74

e-mail: j.switacz@wup.mazowsze.pl

powróć