Wstęp

DIALOG Mazovia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.dialog.mazovia.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.04.2020.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Nie jest spełnione kryterium 2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-29
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:
Webster-Studio Sp. z o.o. ul. Marcelińska 94B/169 60-324 Poznań NIP: 7792502487, REGON: 382381799, KRS nr: 0000768113

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Malarczyk, Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych, adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 59 79 679. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. DIALOG Mazovia powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, DIALOG Mazovia niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, DIALOG Mazovia może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy DIALOG Mazovia odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się Biuro Dialogu i Inicjatyw Społęcznych w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest zlokalizowany przy ul. Stefana Okrzei 35 w Warszawie.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Stefana Okrzei. W budynku jest winda.

Do wejścia oraz w drodze od wejścia do windy prowadzą schody.

Ochrona budynku udostępnia schodołaz gąsienicowy, który pomaga bezpiecznie pokonywać schody osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na pierwszym piętrze.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na pierwszym piętrze.

Na piętrach 2, 3, 4 występuje różnica poziomów pomiędzy dwoma częściami korytarza, pomiędzy którymi są od 1 do 3 schodów.

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje także możliwość umówienia się na spotkanie, by załatwić sprawę w urzędzie i skorzystać w tym czasie z pomocy tłumacza języka migowego. W tym celu, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem należy złożyć wniosek do urzędu. To czas niezbędny na odpowiednie przygotowanie organizacyjne. Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie skontaktuje się z osobą składającą wniosek i potwierdzi organizację spotkania oraz jego datę i godzinę. Więcej informacji w tej sprawie znajduje się na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego pod adresem: www.mazovia.pl

Inne informacje i oświadczenia

Tłumacz migowy na miejscu lub on-line. Informujemy o możliwości skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego on-line. Klikając w ikonę „Połącz z tłumaczem” można rozpocząć rozmowę. Z wideotłumacza języka migowego można skorzystać także podczas wizyty w urzędzie.

powróć