Oświadczenie w sprawie dostępności

Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej „Urzędem”) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Mazowsze - dialog.mazovia.pl z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwanej dalej „Ustawą”).

Data publikacji strony internetowej: 2018
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-29

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą.

Treści niedostępne

Nie jest spełnione kryterium 2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie.

Wyłączenia

Część multimediów zamieszczonych w serwisie może nie posiadać napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie Ustawy.

Udogodnienia

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • wysoki kontrast,
 • zmiana rozmiaru czcionki,
 • dostęp do tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-25
Ostatni przegląd i aktualizacja deklaracji: 2024-03-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej skontaktuj się z pracownikami Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, adres e-mail: dialog@mazovia.pl, telefon: 22 5979 661.


Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji w formie alternatywnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Masz prawo do żądania:

 • zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 • sposób kontaktu,
 • dogodny sposób przedstawienia informacji w przypadku alternatywnego sposobu dostępu.

Zrealizujemy żądanie niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli dotrzymanie terminu będzie niemożliwe to niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. Podamy kiedy będziemy mogli zrealizować żądanie (nie później niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe to zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skarga

Masz prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej/aplikacji mobilnej lub  jej elementu:

 • jeżeli odmówimy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej/aplikacji mobilnej lub jej elementu,
 • gdy odmówisz ze skorzystania z zaproponowanego przez nas, alternatywnego sposobu dostępu.

Do rozpatrywania skarg stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargę wyślij do Marszałka Województwa Mazowieckiego:

Skargę możesz przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Informacje o numerze piętra oznaczono kontrastowo. Krawędzie schodów są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Inne informacje

Nad drzwiami wejściowymi do każdej siedziby Urzędu jest znacznik TOTUPOINT.

Do wszystkich siedzib Urzędu i znajdujących się w nich pomieszczeń możesz wejść w asyście psa przewodnika lub psa asystującego.

Możesz skorzystać z tłumacza on-line Polskiego Języka Migowego. Kliknij w ikonę „Połącz z tłumaczem”, aby rozpocząć rozmowę. Z wideotłumacza języka migowego możesz skorzystać także podczas wizyty w Urzędzie.

Koordynatorzy dostępności w Urzędzie

powróć