Program współpracy

Coroczne uchwalanie przez Sejmik Województwa „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” jest realizacją obowiązku wynikającego z art. 5, ust 3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Program współpracy jest dokumentem, który określa zasady, formy, oraz obszary wzajemnej współpracy samorządu województwa i organizacji pozarządowych na Mazowszu.

Dokument ten tworzony jest w oparciu o wiedzę i praktykę pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, jak również organizacji pozarządowych, które zgodnie z zasadą partnerstwa zapraszane są do pomocy w lepszym identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych jak też zgłaszania swoich propozycji rozwiązań. Dzięki temu z roku na rok jest on bogatszy o coraz to nowsze możliwości podejmowania wspólnych działań.

 

Zgłoś uwagi do Rocznego programu współpracy na 2021 r

Konsultacje przeprowadzone są w okresie od 14 do 26 października 2020 r.
Projekt uchwały został:

1)    opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl, na stronach internetowych: www.mazovia.plwww.dialog.mazovia.pl, www.ngo.pl;
2)    przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl;
3)    wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 202 lub 203 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

a)   Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
b)   Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
c)    Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
d)   Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
e)   Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
f)     Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
g)   Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
h)   Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


Pliki do pobrania:

powróć