obrazek przedstawia czyste chmury na błękitnym niebie

Plan działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczeń poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu przyjęty

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął plan działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia dwutlenku siarki w powietrzu (uchwała nr 16/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu)
Plan działań krótkoterminowych (PDK) został opracowany ze względu na ryzyko wystąpienia w strefie mazowieckiej przekroczenia poziomów normatywnych dwutlenku siarki w powietrzu. Celem ww. dokumentu jest:

1. zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń,

2. ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

PDK określa m.in. czynności i działania, które należy podjąć w sytuacjach ryzyka wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza. Wskazuje również podmioty odpowiedzialne za realizację działań.

 

obrazek przedstawia czyste chmury na błękitnym niebie

Informacja o rozpatrzeniu uwag, wniosków i opinii dotyczących planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych dwutlenku siarki w powietrzu.


Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpatrzył uwagi, wnioski i opinie dotyczące planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu (uchwała nr 200/205/01 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag, opinii i wniosków oraz przyjęcia treści projektu planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrza.
 

obrazek-komisja

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 20201 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”

obrazek-komisja

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 20201 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w obszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu"

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecz ...