Wystartowała #MazowieckaAktywacja2024

Wystartowała #MazowieckaAktywacja2024 – konkurs grantowy dla lokalnie działających!
Do 23 czerwca działające na terenie województwa mazowieckiego organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe mogą ubiegać się o granty na realizację swoich mini-projektów.

Zgłoszenie osoby do prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenieo naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pod nazwą W Kurpiowskim Zwyczaju - Kultura Ludowa Mazowsza wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Konsultacje Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi. Minister Cyfryzacji rozpoczyna konsultacje „Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2025- 2027”.

Zgłoszenie osoby do prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenieo naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2024 rokuzadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, zadaniapn. „Działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym ”.

Zgłoszenie osoby do prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w2024 rokuzadaniapublicznego Województwa Mazowieckiegopn.: „Organizacja koncertów dla seniorów oraz koncertów charytatywnych na terenie Mazowsza”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.