Pełnomocnik

Pełnomocnik: Sara Michalska

Sara Michalska

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie


Obsługę organizacyjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych w Departamencie Organizacji

Kontakt:

03-715 Warszawa, ul. Okrzei 35
tel. 22 43 79 474
tel. 22 59 79 679
tel. 22 59 79 680
e-mail: dialog@mazovia.pl


Do głównych zadań Pełnomocnika, określonych w Zarządzeniu Nr 37/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2011 r. należy w szczególności:

 1. Prowadzenie działań mających na celu realizację polityki Samorządu Województwa Mazowieckiegow zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 2. Inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do szerszego udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań administracji samorządowej;
 3. Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie wspierania aktywności społecznej w obszarze działalności pożytku publicznego;
 4. Koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 5. Opracowywanie, przy udziale komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, projektu rocznego lub wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wskazanymi w ustawie
                 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 6. Monitorowanie programów, o których mowa w pkt 5;
 7. Przygotowywanie, przy udziale komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, sprawozdania z realizacji programów współpracy, o których mowa w pkt 5;
 8. Prowadzenie spraw związanych z ujednolicaniem procedur obowiązujących w Urzędzie Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji;
 9. Organizowanie i rozwój współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi;
 10. Reprezentowanie Marszałka Województwa Mazowieckiego na konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki sektora pozarządowego;
 11. Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi.
powróć