Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Możliwość utworzenia wojewódzkich rad wprowadzono do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nowelizacją ze stycznia 2010r. Wojewódzka Rada to ciało konsultacyjne i opiniodawcze powoływane przez Marszałka województwa na wniosek organizacji pozarządowych. W jej skład wchodzą przedstawiciele wojewody, marszałka i sejmiku województwa oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Członkowie Rady ze strony administracji publicznej wskazywani są przez odpowiednie organy województwa ale w przypadku organizacji pozarządowych na Mazowszu od pierwszej kadencji Rady organizowane są wojewódzkie wybory. Przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa, stanowią co najmniej połowę składu Rady Wojewódzkiej.

logo fbMazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego na Facebook

Jakie ma kompetencje?

Kompetencje Rady wynikają z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kształtowały się również w praktyce podczas dwóch dotychczasowych kadencji Rady. Do zadań tych należy m.in:

 • Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • Wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy;
 • Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
 • Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
 • Wybór kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie ustawy;
 • Delegowanie, na wniosek innych podmiotów, członków Rady do prac z komisjach, grupach roboczych, kapitułach konkursowych i innych zespołach;
 • Konsultowanie w szczególności:
  1. projektu budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie wysokości środków finansowych z dochodów własnych Województwa, przeznaczonych na zlecanie zadań podmiotom spoza sektora finansów publicznych;
  2. projektów sprawozdań z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  3. zasad organizacji i przeprowadzania otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie ustawy;
  4. projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz innych dokumentów strategicznych, opracowywanych przez Samorząd Województwa Mazow.
  5. utworzenia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy.

 

Podstawy  prawne funkcjonowania


Uchwała 1236/376/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 09 września 2014 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

pobierz


Uchwała 1290/173/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”

pobierz


Regulamin Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przyjęty uchwałą Nr 50/2014 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie Regulaminu Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

pobierz

 

Skład rady

Skład Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego:

Dorota Jezierska

Przedstawicielka zgłoszona przez Bank Żywności w Ciechanowie

Reprezentuje obszar obejmujący powiaty: ciechanowski, mławski, płoński i żuromiński

tel. ----
e-mail: d.jezierska@gmail.com

Szymon Wach

Przedstawiciel zgłoszony przez Stowarzyszenie „Gradiam”

Reprezentuje obszar obejmujący powiaty: nowodworski, grodziski, piaseczyński, pruszkowski, i warszawski – zachodni

tel. ---
e-mail: szymonwach@o2.pl


 

Agnieszka Ptaszkiewicz

Przedstawicielka zgłoszona przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

Reprezentuje obszar obejmujący powiaty: grójecki, sochaczewski, żyrardowski

tel. ---
e-mail: aptax@op.pl

 

Wojciech Jagielski

Przedstawiciel zgłoszony przez: Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”

Reprezentuje obszar obejmujący powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom – miasto, radomski, szydłowiecki i zwoleński

tel:---
e-mail: rcp1@radom.net

Andrzej Rybus-Tołłoczko

Przedstawiciel zgłoszony przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności w Krzesku

Reprezentuje obszar obejmujący powiaty: garwoliński, łosicki, Siedlce – miasto, siedlecki, sokołowski i węgrowski
Wspóprzewodniczący Rady

tel. ---
e-mail: arybustolloczko@gmail.com

Agnieszka Tobota

Przedstawicielka zgłoszona przez Fundację A.R.T.

Reprezentuje obszar obejmujący Miasto St. Warszawa

tel. ---
e-mail: pomoc@fundacjaart.pl

Marek Artur Koniarczyk

Przedstawiciel zgłoszony przez Fundację Pro Edu Cadis

Reprezentuje obszar obejmujący powiaty: białobrzeski, kozienicki,
lipski, przysuski, Radom – miasto, radomski, szydłowiecki i zwoleński

tel. ---
e-mail: arturkoniarczyk@gmail.com

 

Rafał Rozpara

Przedstawiciel zgłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Równiny Wołomińskiej”

Reprezentuje obszar obejmujący powiaty: legionowski, miński, otwocki, wołomiński

tel. ---
e-mail: rrozpara@o2.pl

 

Bartłomiej Włodkowski

Przedstawiciel zgłoszony przez Fundacji AVE

Reprezentuje obszar obejmujący Miasto St. Warszawa

tel. ---
e-mail: avetki@wp.pl

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Mazowieckiego:

Michał Grodzki

Radny Województwa Mazowieckiego

tel. ---
e-mail: kontakt@michalgrodzki.pl

Piotr Kandyba

Radny Województwa Mazowieckiego

tel. ---
e-mail: piotrkandyba13@gmail.com

Konrad Wojnarowski

Radny Województwa Mazowieckiego

tel. --
e-mail: konradwojnarowski1989@gmail.com

Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego:

Piotr Celmer-Domański

Ekspert w zespole Pełnomocnika Wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

tel. 22 695 60 43
e-mail: pcelmer-domanski@mazowieckie.pl

 

Przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego:

Marzena Cendrowska

Przedstawicielka Marszałka Województwa Mazowieckiego – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie


tel.---
e-mail: marzena.cendrowska@mazovia.pl

Wacław Świdlicki

Przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego – wskazany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego,

tel. ---
e-mail: osp_skuly@wp.pl

 

Sara Michalska

Przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego – Zastępca Dyrektora DepartamentuOrganizacji ds. Organizacyjnych, Pełnomocnik Mareszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

tel. 22 59 79 661
e-mail: sara.michalska@mazovia.pl

Izabela Stelmańska

Przedstawicielka Marszałka Województwa  Mazowieckiego – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki - Współprzewodnicząca Rady

tel.---
e-mail: izabela.stelmanska@mazovia.pl

Jacek Zalewski

Przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego – wskazany przez Wojewódzką Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych.

tel: ---
e-mail: jzal@poczta.onet.pl

Skład Rady wcześniejszych kadencji:

Skład Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji


Skład Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji


Skład Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji


Skład Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji


Posiedzenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2018 r

Lp. Data posiedzenia Informacje
1. 23 stycznia 2019 r. Protokół z 11 posiedzenia
2. 20 marca 2019 r. Protokół z 12 posiedzenia
3. 5 czerwca 2019 r. Protokół z 13  posiedzenia
4. 11 września 2019 r. Protokół z posiedzenia
5.   Protokół z posiedzenia

 

Uchwały Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

kadencja

numer uchwały

rok

data podjęcia uchwały

tytuł

IV 55 2019 04.01.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych do w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2019-2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze ,,Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej '' zadanie ,,Zlecenie prowadzenia ośrodka adopcyjnego''

IV 56 2019 23.01.2019 w sprawie „Sprawozdania z działalności Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji w 2018 r.”
IV 57 2019 23.01.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
IV 58 2019 23.01.2019 w sprawie upoważnienia Członka Rady do podpisywania uchwał Rady i pism informujących o stanowiskach Rady
IV 59 2019 30.01.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim
IV 60 2019 31.01.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Statutu Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury
IV 61 2019 01.02.2019 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
IV 62 2019 01.02.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie.
IV 63 2019 01.02.2019 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji opiniującej oferty w konkursach w obszarach „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” i „Ratownictwo i ochrona ludności”
IV 64 2019 11.02.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

IV 65 2019 20.02.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji opiniującej oferty w konkursie  w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

IV 66 2019 25.02.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji opiniującej oferty w konkursie  w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

IV 67 2019 25.02.2019

w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego.

IV 68 2019 01.03.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok"
IV 69 2019 04.03.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.
IV 70 2019 12.03.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”
IV 71 2019 15.03.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok"
IV 72 2019 15,03,2019 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych
IV 73 2019 15,03,2019 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym
IV 74 2019 20.03.2019 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do 5 komisji opiniujących oferty w 5 konkursach w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
IV 75 2019 20.03.2019 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do 3 komisji opiniujących oferty w 3 konkursach w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
IV 76 2019 20.03.2019 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”
 
IV 77 2019 20.03.2019 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji opiniujących oferty w konkursie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”
IV 78 2019 20.03.2019 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do 2 komisji opiniujących oferty w 2 konkursach w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”
 
IV 79 2019 20.03.2019 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”
IV 80 2019 20.03.2019 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do 2 komisji opiniujących oferty w konkursach w obszarach: Konkurs w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” oraz w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
IV 81 2019 20.03.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Naruszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
IV 82 2019 20.03.2019 w sprawie stanowiska Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dotyczącego
procedur związanych z udzielaniem dotacji organizacjom pozarządowym w trybach
przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
IV 83 2019 22.03.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego
IV 84 2019 25.03.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
IV 85 2019 29.03.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia Profesora Ryszarda Zaręby
IV 86 2019 29.03.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie „Regulaminu przyznawania stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych oraz nagród twórczych w ramach Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020 Program D.4.1: Program wojewódzkich stypendiów i nagród twórczych. Cel strategiczny D.2: Twórczość doceniona, Pole strategiczne D: kreatywność - motor rozwoju"
IV 87 2019 29.03.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu - Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka"
IV 88 2019 11.04.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim
IV 89 2019 19.04.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021 dla województwa
mazowieckiego
IV 90 2019 26.04.2019 uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie „Regulaminu konkursu „Edukreator na Mazowszu” wraz ze zmianami
IV 91 2019 26.04.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
IV 92 2019 29.04.2019 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Komisji ds. wyłonienia laureatów Nagrody Twórczej za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
IV 93 2019 06.05.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim
IV 94 2019 10.05.2019 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” - powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
IV 95 2019 30.05.2019 w sprawie objęcia patronatem Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III Dnia Siedleckich Organizacji Pozarządowych
IV 96 2019 05.06.2019 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji opiniujących oferty w konkursie w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”
IV 97 2019 14.06.2019 w sprawie apelu Mazowieckiej Radę Działalności Pożytku Publicznego dotyczącego współpracy finansowej Województwa Mazowieckiego z Organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.
IV 98 2019 03.07.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Statutu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Statutu Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie.
IV 99 2019 08.07.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie ustanowienia Planów Ochrony dla trzech parków krajobrazowych.
IV 100 2019 08.07.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Statutu Mazowieckiego Teatru Muzycznego
IV 101 2019 24.07.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.
IV 102 2019 9.08.2019 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji opiniującej oferty w konkursie w obszarze "Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", zadanie:Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera
IV 103 2019 14.08.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
IV 104 2019 26.08.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektów uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego – w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród
dyrektora placówki
IV 105 2019 28.08.2019 w sprawie wskazania trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zespołu, którego zadaniem będzie wyłonienie kandydata na patrona i wydarzenie roku 2020 na Mazowszu
IV 106 2019 29.08.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”.
IV 107 2019 5.09.2019 w sprawie wyznaczenia dwóch członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do Kapituły konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”
IV 108 2019 6.09.2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie projektu zmiany Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim.
IV 109 2019 11.09.2019 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Komisji ds. wyłonienia zwycięzców konkursu „Edukreator na Mazowszu”

 

powróć