Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego


Wojewódzka Rada to ciało konsultacyjne i opiniodawcze powoływane przez Marszałka województwa na wniosek organizacji pozarządowych. W jej skład wchodzą przedstawiciele wojewody, marszałka i sejmiku województwa oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Członkowie Rady ze strony administracji publicznej wskazywani są przez odpowiednie organy województwa ale w przypadku organizacji pozarządowych na Mazowszu od pierwszej kadencji Rady organizowane są wojewódzkie wybory. Przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa, stanowią co najmniej połowę składu Rady Wojewódzkiej.

logo fbMazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego na Facebook

Jakie ma kompetencje?

Kompetencje Rady wynikają z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kształtowały się również w praktyce podczas dotychczasowych kadencji Rady. Do zadań tych należy m.in:

 • Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy.
 • Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi.
 • Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
 • Wybór kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie ustawy.
 • Delegowanie, na wniosek innych podmiotów, członków Rady do prac z komisjach, grupach roboczych, kapitułach konkursowych i innych zespołach.
 • Konsultowanie w szczególności:
  1. projektu budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie wysokości środków finansowych z dochodów własnych Województwa, przeznaczonych na zlecanie zadań podmiotom spoza sektora finansów publicznych;
  2. projektów sprawozdań z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  3. zasad organizacji i przeprowadzania otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie ustawy;
  4. projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz innych dokumentów strategicznych, opracowywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;
  5. utworzenia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy.

Podstawy prawne funkcjonowania


Uchwała 1236/376/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 09 września 2014 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

pobierz


Uchwała 434/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie regulaminu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

pobierz


Regulamin Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przyjęty uchwałą Nr 50/2014 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie Regulaminu Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

pobierz

 

Dokumenty powołujące Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji


Zarządzenie nr 685/23 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

pobierz


Zarządzenie nr 759/23 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

pobierz


Zarządzenie nr 814/24 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

pobierz


Uchwała Nr 1/2023 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 31 maja 2023 r.w sprawie wskazania kolejności przewodniczenia posiedzeniom oraz reprezentowania Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na zewnątrz przez jej Współprzewodniczących

pobierz

 

Skład rady

Skład Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

Przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego:

Dorota Jezierska

Przedstawicielka zgłoszona przez Bank Żywności w Ciechanowie

Reprezentuje podregion ciechanowski obejmujący powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski i żuromiński

e-mail: d.jezierska@gmail.com

 

Karol Krajewski

Przedstawiciel zgłoszony przez Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w Działaniu” - Współprzewodniczący Rady

Reprezentuje podregion płocki obejmujący miasto Płock i powiaty: gostyniński, płocki i sierpecki

e-mail: 
karol.krajewski85@gmail.com

Anna Czyżewska

Przedstawicielka zgłoszona przez Federację Mazowia

Reprezentuje podregion Miasto st. Warszawa

e-mail: 
a.czyzewska@mazowia.org.pl

 

Sławomir Stańczuk

Przedstawiciel zgłoszony przez Stowarzyszenie Plantatorów Lawendy

Reprezentuje podregion siedlecki obejmujący miasto Siedlce i powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski i węgrowski

e-mail: slawomir@stanczuks.pl

 

Katarzyna Karolak

Przedstawicielka zgłoszona przez Chorągiew Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego

Reprezentuje podregion warszawski zachodni obejmujący powiaty: grodziski, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski i warszawski – zachodni

e-mail: katarzyna.karolak@zhp.pl

 

Izabela Dyakowska

Przedstawicielka zgłoszona przez Fundację Instytut Wolontariatu Pracowniczego

Reprezentuje podregion warszawski wschodni obejmujący powiaty: legionowski, miński, otwocki, i wołomiński

e-mail: izabela.dyakowska@
wolontariatpracowniczy.pl

Cezary Nowek

Przedstawiciel zgłoszony przez Stowarzyszenie "RAZEM dla RADOMKI"

Reprezentuje podregion radomski obejmujący miasto Radom i powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki i zwoleński

e-mail: nowek.cezary@gmail.com

Jakub Kamiński

Przedstawiciel zgłoszony przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”

Reprezentuje podregion żyrardowski obejmujący powiaty: grójecki, sochaczewski i żyrardowski

e-mail: 
jakub.kaminski@wiskitki.org


 

Rafał Jaźwiński

Przedstawiciel zgłoszony przez Stowarzyszenie "Projekt Integracja"

Reprezentuje podregion ostrołęcki obejmujący miasto Ostrołęka i powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski i wyszkowski

e-mail: rafal.jazwinski@wp.pl

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Mazowieckiego:

Michał Grodzki

Radny Województwa Mazowieckiego

e-mail: kontakt@michalgrodzki.pl

Bartosz Wiśniakowski

Radny Województwa Mazowieckiego
członek Rady od XI 2023 r.
za pana Piotra Kandybę

e-mail: bartosz.wisniakowski@mazovia.pl 

Konrad Wojnarowski

Radny Województwa Mazowieckiego

e-mail: konradwojnarowski1989@gmail.com

Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego:

Pełnomocnik Wojewody

Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
pani Edyta Porycka odwołana
29 marca 2024 r.,
członek Rady od XI 2023 r.
za pana Piotra Celmera-Domańskiego

tel. 22 695 71 88
e-mail: ngo@mazowieckie.pl

Przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego:

Piotr Rzeszotarski

Przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego – Kierownik Działu Przyrodniczego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

e-mail: 
p.rzeszotarski@mwmskansen.pl

Wacław Świdlicki

Przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego – wskazany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego

e-mail: osp_skuly@wp.pl
 

Sara Michalska

Przedstawicielka Marszałka Województwa Mazowieckiego – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych, Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

tel. 22 59 79 661
e-mail: sara.michalska@mazovia.pl

Izabela Stelmańska

Przedstawicielka Marszałka Województwa  Mazowieckiego – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki - Współprzewodnicząca Rady

e-mail: izabela.stelmanska@mazovia.pl

Dariusz Linde

Przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego – wskazany przez Wojewódzką Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych, członek Rady od III 2024 r. za pana Jacka Zalewskiego.

e-mail: dariusz.linde@szansadlaniewidomych.org

Skład Rady wcześniejszych kadencji:

Skład Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji


Skład Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji


Skład Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji


Skład Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji


Skład Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji


powróć