Wnioski o przyznanie honorowego patronatu Marszałka Województwa Mazowieckiego można przesyłać:

1. za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

2. faxem pod numer: (22) 59 07 875
3. e-mailem na adres: patronat@mazovia.pl
4. lub składać osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt:

KANCELARIA MARSZAŁKA

Edyta Giżyńska
tel. (22) 59 07 742
e-mail: edyta.gizynska@mazovia.pl

Monika Kałamańska
tel. (22) 59 07 609
e-mail: monika.kalamanska@mazovia.pl

Ewelina Żelarzewska
tel. (22) 59 07 757
e-mail: ewelina.zelarzewska@mazovia.pl


Pliki do pobrania

 Wniosek o patronat

Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

 1. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w celu realizacji zadań publicznych w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576);
 2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - na zasadach określonych w RODO;

Podanie danych jest dobrowolne.

Patronat marszałka

Honorowy patronat oraz członkostwo w Komitecie Honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw. Patronatem obejmowane są przedsięwzięcia jednorazowe lub cykliczne, takie jak: konkursy, konferencje, uroczystości jubileuszowe, festiwale, zawody sportowe, targi, koncerty, wystawy, kongresy, festyny i pikniki o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, a także międzynarodowym. Tematyka wydarzeń powinna być zbieżna z zadaniami Samorządu Województwa Mazowieckiego, szczególnie w zakresie :

 • edukacji publicznej,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • kultury oraz ochrony i opieki nad zabytkami,
 • pomocy społecznej,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • polityki prorodzinnej,
 • modernizacji terenów wiejskich,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • ochrony środowiska,
 • gospodarki wodnej,
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.


Honorowym patronatem nie są obejmowane inicjatywy związane z budową inwestycji czy powstaniem publikacji.

Patronat uprawnia do promocji wydarzenia zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie "Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze”. Niezbędne informacje znajdują się w zakładce „Marka Mazowsze". Zamieszczone są tam pliki do pobrania, a wśród nich m.in. „Wytyczne do stosowania herbu województwa mazowieckiego oraz logo marki Mazowsze”.