Formy współpracy

Witamy na stronie

Strona dialog.mazovia.pl poświęcona jest współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.

Znajdą tu Państwo:

 • aktualne informacje na temat otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych, ogłaszanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i ich rozstrzygnięć,
 • informacje o obowiązujących procedurach oraz wskazówki, jak, gdzie i kiedy złożyć ofertę na konkurs czy sprawozdanie ze zrealizowanego zadania publicznego,
 • bieżące informacje o działaniach Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • aktualne akty prawne i formularze,
 • bazę danych organizacji pozarządowych współpracujących z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Jest to również miejsce na ogłoszenia o interesujących konferencjach i szkoleniach oraz innych ciekawych inicjatywach podejmowanych przez mazowieckie organizacje. Mamy nadzieję, że strona  stanie się ważnym, codziennym źródłem informacji. Liczymy także na Państwa sugestie oraz propozycje, dotyczące funkcjonowania serwisu.

Informacje o współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z Organizacjami Pozarządowymi przed rokiem 2019 dostępne są na naszej archiwalnej stronie.

Współpracę organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Współpraca odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności (art. 5 ust. 3 ustawy) i przybiera dwie główne formy: pozafinansową (merytoryczną) oraz finansową.

Pozafinansowe formy współpracy dotyczą głównie:

 • wymiana informacji

  Wymiany informacji o planowanych kierunkach działalności      
 • konsultacje z organizacjami

  Konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 • tworzenie wspólnych zespołów

  Tworzenia wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych, składających się z przedstawicieli sektora pozarządowego i administracyjnego publicznej.
 • konsultacje projektów z RDPP

  Konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery pożytku publicznego z radami działalności pożytku publicznego                          

Powyższy katalog wspólnych działań jest przykładowy i możliwe jest jego rozszerzanie, w ramach i na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Finansowe formy współpracy to realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

 • powierzanie

  Powierzania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie (pokrycie wszystkich kosztów) jego realizacji           
 • wspieranie

  Wspierania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie (pokrycie części kosztów) jego realizacji

Zlecanie zadań publicznych odbywa się głównie poprzez otwarte konkursy ofert lub w procedurze tzw. małych dotacji.

Program współpracy

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje obowiązek uchwalenia przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (art. 5a ust. 1). Ustawa wymaga by program przed uchwaleniem był konsultowany z organizacjami pozarządowymi.

Z aktualnym Programem współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi można zapoznać się w zakładce Program współpracy.


 

Szczegółowe informacje o Samorządzie Województwa Mazowieckiego dostępne są na stronie www.mazovia.pl

powróć