Użyteczne strony internetowe

Strona internetowa Urzędu Zamówień Publicznych:
www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne


Portal dotyczący ekonomii społecznej:
www.ekonomiaspoleczna.pl


 

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne są terminem określającym wszelkie umowy odpłatne, finansowane ze środków publicznych, zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zasady, tryb i procedury wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy określa w Polsce prawo zamówień publicznych.

Prawo to co do zasady muszą stosować wszystkie podmioty sektora finansów publicznych oraz wszystkie podmioty spoza sektora finansów publicznych, o ile składają zamówienia finansowane w ponad 50% ze środków publicznych (przepisy przewidują szereg zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, w efekcie których podmioty nie należące do sektora finansów publicznych świadczące usługi nie muszą stosować procedur zamówień publicznych).

Od kilkunastu lat Unia Europejska promuje tak zwane społeczne zamówienia publiczne, które mają być wsparciem realizacji polityki społecznej na poziomie europejskim i w krajach członkowskich. To podejście pozwala zamawiającym uwzględniać przy wyborze wykonawcy istotne względy społeczne. Jednym z najważniejszych sposobów stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych są klauzule społeczne.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uznając za konieczne łączenie wzrostu gospodarczego z polepszaniem warunków życia mieszkańców oraz biorąc pod uwagę, że wydatki administracji ponoszone na zakup usług czy finansowanie robót budowalnych mogą przyczyniać się do osiągania celów społeczno-gospodarczych Województwa, rekomenduje stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

Rekomendacja ta zawarta jest w dokumencie:

Uchwale nr 1473/92/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie „Polityki stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne”, zmienionej uchwałą nr 793/248/17 z dnia 06 czerwca 2017 r.

powróć