Zbiórki Publiczne

Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscach publicznych (do puszek, skarbon stacjonarnych i koszy, na ulicy, w parku, na cmentarzu). Można zbierać na cele  związane ze „sferą zadań publicznych” (to szeroki katalog, który został określony w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz na cele religijne.

Uprawnionymi do prowadzenia zbiórek publicznych są:

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego, czyli: fundacje, stowarzyszenia, ale też np. partie polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców;

 

INNE PODMIOTY

Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, czyli np. organizacje kościelne i wyznaniowe, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

 

KOMITETY SPOŁECZNE

Komitety społeczne powołane w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej (min. 3 osoby).


Obecnie przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie województwa nie wymaga uzyskania zgody marszałka województwa. W myśl ustawy z 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, przeprowadzenie zbiórki publicznej wymaga zgłoszenia w portalu zbiórek publicznych ZBIORKI.GOV.PL

Zgłaszający zbiórkę zobowiązany jest również zamieścić w portalu w wyznaczonych terminach sprawozdania z przeprowadzonych zbiórek publicznych, zawierające dane o tym, ile środków udało się zebrać oraz jak je rozdysponowano.

Link portalu: ZBIORKI.GOV.PL

powróć