Pin It

5 czerwca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się trzynaste posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W posiedzeniu uczestniczyło 11 z 18 członków Rady.

W pierwszej części posiedzenia Rada zajęła się sprawami proceduralnymi. Przyjęto porządek obrad oraz zatwierdzono protokół z 12 posiedzenia.

W części merytorycznej posiedzenia Rada:
• wysłuchała wystąpienia zaproszonego gościa: Pani Elżbiety Kozubek – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego – dotyczącego planowanego rozpoczęcia i przebiegu prac nad nowelizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego w związku z przygotowaniami do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Rada została zaproszona do czynnego udziału w tym działaniu, w związku z czym powołany został zespół roboczy ds. wypracowania rekomendacji dotyczących aktualizacji Strategii;
• wyznaczyła swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty
w otwartym konkursie w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”;
• zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok oraz z harmonogramem pracy oraz założeniami dotyczącymi pracy nad Rocznym programem współpracy na rok 2020;
• podjęła uchwałę z apelem skierowanym do Zarządu Województwa Mazowieckiego o zwiększanie środków na dotacje dla organizacji pozarządowych w obszarach, w których co roku zgłaszanych jest najwięcej ofert oraz o rozpatrzenie możliwości ogłaszania większej liczby konkursów wieloletnich;
• zapoznała się z propozycjami zmian w dokumentach określających tryb i zasady pracy Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaproponowanymi przez zespół roboczy pracujący nad tym zagadnieniem od poprzedniego posiedzenia;
• wysłuchała sprawozdań osób uczestniczących w pracach komisji konkursowych oraz ich rekomendacji dotyczących usprawnienia zasad oceny formalnej ofert;
• zapoznała się z informacją dotyczącą prac konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Kolejne posiedzenie rady odbędzie się 15 września 2019 r.

 

powróć