Pin It

11 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się czternaste posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W posiedzeniu uczestniczyło 11 z 18 członków Rady.

W pierwszej części posiedzenia Rada zajęła się sprawami proceduralnymi. Przyjęto porządek obrad oraz zatwierdzono protokół z 13 posiedzenia.

Część merytoryczna była bardzo bogata. Rada:

• wysłuchała wystąpienia zaproszonego gościa – pana  dr Michała Czaykowskiego – zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego (MBPR), który przedstawił uzasadnienie dla konieczności aktualizacji  Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz wskazał kolejne jej etapy. Członkowie Rady biorący udział w pracach powołanego na poprzednim posiedzeniu zespołu roboczego ds. wypracowania rekomendacji dotyczących aktualizacji Strategii zrelacjonowali ich przebieg i dotychczasową współpracę z MBPR

• Zapoznała się z informacjami nt. prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego dla perspektywy finansowej 2021-2027, które przedstawił dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich pan Marcin Wajda.

• Rozpatrzyła prośbę Prezesa Fundacji ARS CREATORI o pomocy i wsparcia fundacji w relacjach z samorządem województwa mazowieckiego

• wysłuchała informacji dotyczących nowych inicjatyw samorządu województwa mazowieckiego realizowanych w Biurze Dialogu Obywatelskiego w szczególności dotyczących Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego, Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego przedstawioną przez panią Tamarę Borkowską – Pełnomocniczkę Marszałka Województwa ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

• zapoznała się z harmonogramem działań zmierzających do powołania Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V Kadencji

• wyznaczyła pana Jana Myszaka – członka Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na swojego przedstawiciela w Komisji ds. wyłonienia zwycięzców konkursu „Edukreator na Mazowszu”

• wysłuchała relacji osób uczestniczących w pracach komisji konkursowych oraz ich rekomendacji dotyczących usprawnienia zasad oceny formalnej ofert;

• zapoznała się z informacją dotyczącą prac konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

 

Kolejne posiedzenie rady odbędzie się 20 listopada 2019 r.

powróć