Pin It


24 czerwca 2020 r odbyło się II posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Było to pierwsze w tej kadencji posiedzenie stacjonarne. Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu epidemicznego inauguracyjne posiedzenie - 14 maja br. – odbyło się zdalnie za pośrednictwem jednego dostępnych narzędzi to telekonferencji. Drugie posiedzenie udało się przeprowadzić stacjonarnie, przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności i dystansu pomiędzy uczestnikami.

Na posiedzeniu obecna była większość członków i członkiń (11 z 18). Współprzewodnicząca Rady – Izabela Stelmańska – wręczyła w imieniu Marszałka Województwa akty powołania do Rady.
Na posiedzeniu obecna była również pani Magdalena Dąbrowska, która jako nowy Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zastąpi w Radzie pana Jana Myszaka
Program posiedzenia obejmował takie zagadnienia jak:

  1. Informacja o działaniach Samorządu Województwa wspierających organizacje pozarządowe w związku z epidemią koronawirusa. i wychodzące naprzeciw postulatom MRDPP
  2. Informacja o realizacji Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
  3. Informacja o przystąpieniu do opracowania programu współpracy na rok 2021. Propozycja środków na dotacje w poszczególnych obszarach współpracy na rok 2021 i planowany harmonogramu pracy nad Rocznym programem współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Rada pozytywnie zaopiniowała propozycję podziału środków na poszczególne obszary współpracy. W związku z przystąpieniem do prac nad programem powołany został Zespół roboczy do opracowania propozycji karty oceny oferty, w szczególności kryteriów oceny i punktacji)
  4. Informacja urzędu marszałkowskiego o planach dotyczących konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” – zebranie propozycji do regulaminu edycji 2020;
  5. Informacja Współprzewodniczącego MRDPP – Andrzeja Rybus-Tołłoczko o pracach Wojewódzkiego Konwentu Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Kolejne posiedzenia zaplanowano na 2 września 2020 r.

 

Uczestnicy posiedzenia na sali konferenyjne. Współprzewodniczący.

Uczestnicy posiedzenia na sali konferenyjnej

Uczestnicy posiedzenia na sali konferenyjnej. Wręczenie nominacji.

Uczestnicy posiedzenia na sali konferenyjnej. Wręczenie nomnacji

 

 

 

powróć