Ważne teraz

Aktualności

Wyszukaj w aktualnościach

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarząd ...

Katarzyna Góraj, 16.05.2024

Ogłoszenieo naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizacj ...

Konsultacje Programu współpracy Ministra Cyfryzacj ...

Anna Gałczyńska, 07.05.2024

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi. Minister Cyfryz ...

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarząd ...

Katarzyna Góraj, 24.04.2024

Ogłoszenieo naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizacj ...

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarząd ...

Katarzyna Góraj, 18.04.2024

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na rea ...

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarząd ...

Katarzyna Góraj, 18.04.2024

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na rea ...

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarząd ...

Katarzyna Góraj, 18.04.2024

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na rea ...

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarząd ...

Katarzyna Góraj, 18.04.2024

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na rea ...

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarząd ...

Katarzyna Góraj, 17.04.2024

Ogłoszenieo naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizacj ...

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Nie przegap!

Polecamy

Pin It

Obszar: „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, Zadanie: Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.
Kwota dostępnych środków – 90 116,00 zł.

Oferentem mogą być organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym realizowany jest konkurs.

Zgodnie z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, w przypadku oferty składanej w trybie określonym w art. 19a ww. ustawy możliwe jest zarówno ujęcie w ofercie wkładu własnego oferenta, jak i określenie zakresu finansowania na poziomie 100 % ze środków z budżetu Województwa.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uznając celowość realizacji zadania będzie brał m.in. pod uwagę czy zaproponowane zadania publiczne mają na celu rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy w ramach klastrów funkcjonujących na Mazowszu lub przyczynią się do promocji i profesjonalizacji działalności mazowieckich klastrów.

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące:
1. klastra, na rzecz którego realizowane będzie zadanie (należy wskazać pełną nazwę klastra);
2. działalności klastra, liczby podmiotów zrzeszonych w ramach klastra;
3. daty powstania klastra;
4. obszaru działalności klastra, ze wskazaniem czy klaster wpisuje się w inteligentną specjalizację województwa mazowieckiego.
Przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:
1. rozwój współpracy wewnątrz klastra dla klastrów działających nie dłużej niż 2 lata, np. szkolenia i warsztaty dotyczące rozwoju współpracy, w tym między innymi rozbudowa i wdrożenie usług dla członków klastra;
2. promocja klastrów na rynkach międzynarodowych, w tym m.in. udział w targach, giełdach, wystawach branżowych i wizytach studyjnych;
3. internacjonalizacja działalności klastrów, w tym np. nawiązywanie i rozwój współpracy z klastrami zagranicznymi o wysokim stopniu rozwoju, celem poznania dobrych praktyk, nawiązania kontaktów gospodarczych i pozyskania potencjału do tworzenia konsorcjów projektowych (wizyty studyjne, misje gospodarcze, itp.), wprowadzenie produktów i usług na rynek zagraniczny;
4. podjęcie współpracy międzyklastrowej w ramach projektów badawczo-rozwojowych, nawiązanie kontaktów na rzecz tworzenia konsorcjów projektowych;
5. inicjowanie i rozwój współpracy klastrów z jednostkami B+R, mazowieckimi akredytowanymi Instytucjami Otoczenia Biznesu i parkami naukowo-technologicznymi w celu opracowania nowych produktów lub usług, w tym m.in. diagnoza potrzeb i możliwości związanych z transferem technologii, audyty technologiczne, rozwój oferty produktowo-usługowej klastra;
6. realizacja projektów badawczo-rozwojowych i komercjalizacja badań naukowych przez członków klastra, m.in. udostępnienie/korzystanie z laboratoriów lub innej infrastruktury badawczej, jak również z infrastruktury produkcyjnej;
7. powstanie nowego produktu klastrowego;
8. ochrona własności intelektualnej wdrożonej innowacji (patent, zgłoszenie patentowe, znak towarowy itd.);
9. powstanie przedsiębiorstwa klastrowego typu spin-off i spin-out o charakterze innowacyjnym.

Zasady:
1. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 zł.
2. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
3. Oferty należy składać minimum 40 dni przed planowanym rozpoczęciem zadania publicznego.
4. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
5. Termin zakończenia realizacji nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2019 roku.
6. Projekt powinien być samodzielny, tzn. nie może być ciągłością zadania, na które przeznaczona została dotacja w ramach ogłoszonego konkursu ofert.
7. Oferty należy składać przez Generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl.

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie oferty i podpisanie jej (przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wymienione w Dziale 2 KRS lub innym rejestrze, bądź których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw) a następnie niezwłoczne złożenie w zamkniętej kopercie (z dopiskiem Nabór ofert w trybie art. 19a - „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości):
1. osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26
2. osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie: http://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/;
3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
4. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

UWAGA
W przypadku składania więcej niż jednej oferty, każda musi być złożona w osobnej, zamkniętej kopercie. Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień dostarczenia jej w papierowej wersji.

Dodatkowych informacji w zakresie składania ofert w trybie pozakonkursowym udzielają pracownicy Wydziału Regionalnego Systemu Innowacji, tel. (022) 51 17 424, (022) 51 17 428.

powróć