Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa

Status OPP: tak

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Garwolin

Nr KRS lub innego rejestru: 0000110979

NIP: 8261961636

Adres strony internetowej: www.wspolnota.garwolin.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiegorozpoczęło swoją działalność w 2001 roku. 10maju 2002 roku zostało zarejestrowane jako organizacja pozarządowa w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000110979. Od 2005 roku jest również organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszenie należy do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Obszarem swojej działalności obejmuje cały powiat garwoliński.W 2017 roku Stowarzyszenie zmieniło nazwę na STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POWIATOWA. W oparciu o zapisy statutowe, Stowarzyszenie prowadzi działalność na wielu płaszczyznach. Polega ona na popieraniu wszelkich działań mających na celu promocję Powiatu, wydawaniu bezpłatnej gazety, wspieraniu rozwoju edukacji, prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla dzieci i młodzieży, osób bezrobotnych, oraz seniorów. Stowarzyszenie popiera i wspomaga inicjatywy społeczne w zakresie gospodarki, ochrony środowiska, kultury, sportu i turystyki. Pomaga osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, bezdomnym, samotnym, a także osobom starszym. Buduje wzajemne więzi międzyludzkie i wpływa na rozwój świadomości obywatelskiej.Organizuje pomoc społeczną, głównie rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzi kształcenie, doradztwo oraz pomoc organizacjom pozarządowym, działającym dla rozwoju powiatu i regionu. Dużą wagę przywiązuje do działalności wychowawczej, oświatowej i kulturalnej. Zajmuje się organizacją imprez kulturalnych. Podejmuje działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jednym z wielu zadań jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Od 2003 roku Stowarzyszenie wydaje bezpłatną gazetę „Nasz Wspólny Powiat”. Zawiera ona najważniejsze informacje gospodarcze, kulturalne i sportowe z życia gmin i miast powiatu garwolińskiego. Corocznie Stowarzyszenie realizuje szereg projektów z różnych dziedzin życia, współpracując z lokalnymi samorządami, pracodawcami, instytucjami, placówkami oświatowymi.

Miejscowość: Garwolin

Ulica: Sikorskiego

Nr domu i lokalu: 39 /

Kod pocztowy: 08-400

Powiat: Powiat garwoliński

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2002

Telefon: +48-600-323-141

E-mail: wspolnypowiat@interia.pl

Strona www: www.wspolnota.garwolin.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000110979

REGON: 712479885

NIP: 8261961636

Rok powstania: 2002

Obszary działania organizacji:

 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • turystyka i krajoznawstwo
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2019 edukacja, wypoczynek, działalnośc na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom spolecznym Tajemnice bieszczadzkiej przyrody, Zielona Szkoła Na Mazurach, Integracja i rehabilitacja przez sztukę, od juniora do seniora - edukacja pszczekarska dzieci, młodzieży i seniorów, Razem bezpieczniej 130421,06 zł
powróć