Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Warszawski

Status OPP: tak

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: M. st. Warszawa

Nr KRS lub innego rejestru: 0000013482

NIP: 5212221010

Adres strony internetowej: http://www.opole.klanza.eu/

Jesteśmy organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej. Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości. Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać. KLANZA – to stowarzyszenia, które działa w 18-tu miastach w Polsce prowadzi działalność w zakresie doskonalenia nauczycieli i pedagogów, organizuje i prowadzi działania animacyjne dla małych i dużych grup dzieci, młodzieży i dorosłych, organizuje konferencje, spotkania i targi metodyczne, realizuje projekty adresowane do różnych grup zawodowych, także poza granicami kraju, prowadzi programy z zakresu profilaktyki społecznej, wyrównywania szans edukacyjnych i socjoterapii, proponuje atrakcyjną ofertę dla wolontariuszy, realizuje własny plan wydawniczy.

Miejscowość: M. st. Warszawa

Ulica: Zaciszna

Nr domu i lokalu: 3 /

Kod pocztowy: 02-912

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2001

Telefon: 665990999

E-mail: opole@klanza.org.pl

Strona www: http://www.opole.klanza.eu/


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000013482

REGON: 011394938

NIP: 5212221010

Rok powstania: 2001

Obszary działania organizacji:

 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć