Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Troszyn

Nr KRS lub innego rejestru: 0000319539

NIP: 7582282967

Adres strony internetowej: www.zascianekmazowsza.pl

LGD „Zaścianek Mazowsza” to organizacja pozarządowa zrzeszająca zarówno podmioty z sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego, jak również mieszkańców reprezentujących różne grupy społeczne, łącznie ponad 150 członków. Obecnie LGD wdraża strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na obszarze 5 mazowieckich gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn. Ponadto prowadzi działania wspierające rozwój społeczny na obszarze Północno-Wschodniego Mazowsza angażując się we wszelkie przedsięwzięcia związane z edukacją i doradztwem na rzecz przedstawicieli sektora społecznego oraz rozwojem lokalnych inicjatyw społecznych.

Miejscowość: Troszyn

Ulica: Polna

Nr domu i lokalu: 15 / -

Kod pocztowy: 07-405

Powiat: Powiat ostrołęcki

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2008

Telefon: 297671825

E-mail: lgd@zascianekmazowsza.pl

Strona www: www.zascianekmazowsza.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000319539

REGON: 141675869

NIP: 7582282967

Rok powstania: 2008

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
  • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • promocji zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2020 dzialalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolntariacie Forum Inicjatyw Społecznych Północno-Wschodniego Mazowsza 2020 23000
powróć