Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Ochotnicza Straż Pożarna w Gośniewicach

Status OPP: tak

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Jasieniec

Nr KRS lub innego rejestru: 0000122819

NIP: 7971847228

Adres strony internetowej: Brak

Działania na rzecz lokalnych mieszkańców, ochrona przeciw pożarowa, usuwanie i skutków klęsk żywiołowych

Miejscowość: Jasieniec

Ulica: Gośniewice

Nr domu i lokalu: 46A / 46A

Kod pocztowy: 05-604

Powiat: Powiat grójecki

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 1927

Telefon: 601919288

E-mail: ospgosniewice@onet.pl

Strona www: Brak


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000122819

REGON: 672772541

NIP: 7971847228

Rok powstania: 1927

Obszary działania organizacji:

 • działalność charytatywna
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • ratownictwo i ochrony ludności
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć