Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja Nova Perspektywa

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: Sienno

Nr KRS lub innego rejestru: 0000696275

NIP: 5090068026

Adres strony internetowej: www.dzialamy.org.pl

Działamy na terenie południowego Mazowsza, współpracując często także z organizacjami pogranicznymi, zlokalizowanymi w sąsiednich województwach. Koncentrujemy się na reagowaniu na potrzeby mieszkańców wsi i małych miejscowości, te, które mogą być realizowane przez trzeci sektor, stanowią uzupełnienie oferty oraz inicjują i stymulują rozwój społeczny i gospodarczy na tych terenach. Dążymy do modyfikacji wizerunku polskiej wsi i oferowanie jej mieszkańcom aktywności i rozwoju, na poziomie nie odstającym od tego, z którym mają do czynienia mieszkańcy metropolii.

Miejscowość: Sienno

Ulica: Nowa Wieś

Nr domu i lokalu: 82 /

Kod pocztowy: 27-350

Powiat: Powiat lipski

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2017

Telefon: 515281331

E-mail: barbara_mazurkiewicz@wp.pl

Strona www: www.dzialamy.org.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000696275

REGON: 368353710

NIP: 5090068026

Rok powstania: 2017

Obszary działania organizacji:

 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • promocji zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • rewitalizacja
 • turystyka i krajoznawstwo
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2019 ekologia Pszczoła dla sioła 10000
powróć