Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie Na Całe Życie

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Józefów

Nr KRS lub innego rejestru: 0000329554

NIP: 5213526504

Adres strony internetowej: www.nacalezycie.org

Organizacja działa w trybie ciągłym na podstawie zapisów statutowych. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, prowadzi działalność odpłatną statutową. Odbiorcami działań są dzieci, młodzież ich rodzice oraz osoby starsze. W ciągu ponad 10 lat działalności stowarzyszenia zrealizowaliśmy ponad 200 projektów. Stowarzyszenie posiada kadrę zarządzającą, wychowawczą, instruktorską, szkoleniową, animatorką oraz wspierającą. Wśród tych osób są pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, coachowie, trenerzy. Osoby, które współpracują ze stowarzyszeniem działają na podstawie deklaracji członkowskich, porozumień woluntarystycznych oraz umów zlecenie. Na stałe w organizacji działa 20 członków oraz 10 wolontariuszy. Pozostałe osoby działają akcyjnie.

Miejscowość: Józefów

Ulica: Godebskiego

Nr domu i lokalu: 67 /

Kod pocztowy: 05-420

Powiat: Powiat otwocki

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2009

Telefon: 790554430

E-mail: biuro@nacalezycie.org

Strona www: www.nacalezycie.org


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000329554

REGON: 141841919

NIP: 5213526504

Rok powstania: 2009

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
  • pomoc Polonii i Polakom za granicą
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  • turystyka i krajoznawstwo
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2020 Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Mazowiecki program wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin 45000
powróć