Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie Drwęczanka

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Rzekuń

Nr KRS lub innego rejestru: 0000468976

NIP: 7582353756

Adres strony internetowej: brak

Przedmiotem działalności członków Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju wsi Drwęcz, aktywizacja lokalnej społeczności, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego, działalność oświatowa, wspieranie działań szkoły oraz rozbudowa bazy służącej zabezpieczeniu czasu pozalekcyjnego dzieci i młodzieży , zapoznawanie ich z dorobkiem kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego, inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizacja spotkań, imprez, warsztatów dla i z udziałem członków lokalnej społeczności, dzieci i młodzieży oraz promocja wsi Drwęcz.

Miejscowość: Rzekuń

Ulica: Drwęcz ul.Szkolna

Nr domu i lokalu: 30 /

Kod pocztowy: 07-411

Powiat: Powiat ostrołęcki

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2013

Telefon: 604934664

E-mail: jolka005@vp.pl

Strona www: brak


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000468976

REGON: 146811679

NIP: 7582353756

Rok powstania: 2013

Obszary działania organizacji:

 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • promocji zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • ratownictwo i ochrony ludności
 • turystyka i krajoznawstwo
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działania wspomagające rozwój demokracji
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć