Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenia

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Izabelin

Nr KRS lub innego rejestru: 0000787831

NIP: 1182197048

Adres strony internetowej: www.mieszkancyrazem.pl

Wspieramy inicjatywy mieszkańców, które budują więzi międzyludzkie, więzi z otaczającą przyrodą (puszczą Kampinoską), z miejscem zamieszkania, gminą i regionem, w tym działania kulturotwórcze, proekologiczne, prozdrowotne oraz prozwierzęce. Promujemy partycypację obywatelską a także współpracę z władzami gminy i sołectwami w realizacji ważnych społecznie programów m.in. mobilności, aktywizacji młodzieży, ekologii, porządku architektonicznego i innych. Członkowie Stowarzyszenia angażują się w projekty kulturalne realizowane przez gminne Centrum Kultury Izabelin m.in. współorganizując festiwal literacki Izabelińskie Spotkania z Książką.

Miejscowość: Izabelin

Ulica: Trzech Sosen

Nr domu i lokalu: 8 / -

Kod pocztowy: 05-080

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2019

Telefon: 601 201 642

E-mail: b.szczesiak@izabelin.pl

Strona www: www.mieszkancyrazem.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000787831

REGON: 383793759

NIP: 1182197048

Rok powstania: 2019

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • turystyka i krajoznawstwo
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działania wspomagające rozwój demokracji
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć