Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja "Ramię w Ramię"

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: M. Płock

Nr KRS lub innego rejestru: 0000942183

NIP: 7743265395

Adres strony internetowej: www.fundacjarwr.pl

Fundacja ma na celu prowadzenie działalności w zakresie: - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób. -działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. -działalności charytatywnej -działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych -ochrony i promocji zdrowia -działalności na rzecz osób niepełnosprawnych -promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy -działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym -wypoczynku dzieci i młodzieży - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej -turystyki i krajoznawstwa - działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. - promocji i organizacji wolontariatu - przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym

Miejscowość: M. Płock

Ulica: Obrońców Westerplatte

Nr domu i lokalu: 3 / 7

Kod pocztowy: 09-400

Powiat: Powiat m. Płock

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2022

Telefon: 536006270

E-mail: kontakt@fundacjarwr.pl

Strona www: www.fundacjarwr.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000942183

REGON: 520949434

NIP: 7743265395

Rok powstania: 2022

Obszary działania organizacji:

  • działalność charytatywna
  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć