Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

FUNDACJA JESTEM ZA

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: M. st. Warszawa

Nr KRS lub innego rejestru: 0000959338

NIP: 9522225760

Adres strony internetowej: https://jestemza.com

Naszą misją jest to, żeby niemożliwe stało się możliwe!

Miejscowość: M. st. Warszawa

Ulica: Armii Krajowej

Nr domu i lokalu: 56a / 14

Kod pocztowy: 05-075

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2022

Telefon: 516183163

E-mail: kontakt@jestemza.com

Strona www: https://jestemza.com


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000959338

REGON: 521480442

NIP: 9522225760

Rok powstania: 2022

Obszary działania organizacji:

 • działalność charytatywna
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
 • promocji zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć