Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja „TeDeKa” Tożsamość Dziedzictwo Kultura

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: M. st. Warszawa

Nr KRS lub innego rejestru: 0000752753

NIP: 5242875182

Adres strony internetowej: www.fundacjatedeka.pl

Nasza Fundacja powstała w 2018 roku. Chcemy, aby stała się forum wymiany twórczych poglądów i idei mających na celu realizację celów statutowych. Naszą misją jest sprawić, aby każdy talent i potencjał miał możliwość rozwoju. Żeby dostępne zasoby były w pełni wykorzystywane, a nie marnowane. Aby czerpać z doświadczeń i dorobku wcześniejszych pokoleń. Przyświeca nam wizja świata, w którym żaden talent i potencjał nie jest marnowany a osiągnięcia tych, którzy nas poprzedzali są trampoliną do dalszego rozwoju.

Miejscowość: M. st. Warszawa

Ulica: Skarbka z Gór

Nr domu i lokalu: 144b / 25

Kod pocztowy: 03-287

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2018

Telefon: +48 22 266 23 55

E-mail: biuro@fundacjatedeka.pl

Strona www: www.fundacjatedeka.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000752753

REGON: 381556251

NIP: 5242875182

Rok powstania: 2018

Obszary działania organizacji:

 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
 • turystyka i krajoznawstwo
 • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działania wspomagające rozwój demokracji
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć