Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe

Miejscowość: M. Radom

Nr KRS lub innego rejestru: 60

NIP: 9482631323

Adres strony internetowej: www.stowarzyszenieaktywacja.pl

Stowarzyszenie Aktywacja powstało z potrzeby i chęci wprowadzania zmian w funkcjonującym społeczeństwie obywatelskim. Chcemy AKTYWOWAĆ do działań społecznych, pro-obywatelskich, dążących do zmiany naszego społeczeństwa. Najważniejsze Cele AKTYWACJI: - Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności działalności społecznej, edukacyjnej, informacyjnej, naukowej, kulturalnej i przedsiębiorczości w obszarze demokracji i gospodarki w Polsce oraz w zakresie współpracy ponadnarodowej. - Aktywizacja seniorów i środowisk senioralnych i zwiększenia ich roli w życiu społecznym i obywatelskim. - Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym edukacji, nauki, kultury, informacji, tradycji narodowych, integracji europejskiej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, przedsiębiorczości i pomocy społecznej oraz wsparcie w zakresie finansowania powyższych działań ze środków zewnętrznych. - Realizacja obywatelskiej kontroli działań władz publicznych i instytucji prywatnych oraz prowadzenie działań rzeczniczych i monitoringowych, w tym działań na rzecz rozwoju partycypacji społecznej i udziału obywateli w życiu publicznym i procesie stanowienia prawa.

Miejscowość: M. Radom

Ulica: Cicha

Nr domu i lokalu: 8/10 / 204

Kod pocztowy: 26-610

Powiat: Powiat m. Radom

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2021

Telefon: 608868451

E-mail: stowarzyszenieaktywacja@gmail.com

Strona www: www.stowarzyszenieaktywacja.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe

Nr KRS lub innego rejestru: 60

REGON: 520776459

NIP: 9482631323

Rok powstania: 2021

Obszary działania organizacji:

 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • promocji zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

powróć