Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja Le Natiga

Status OPP: tak

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: M. Siedlce

Nr KRS lub innego rejestru: 0000481448

NIP: 7811888974

Adres strony internetowej: https://lenatiga.pl/

Fundacja LE NATIGA zrzesza ciekawych i kreatywnych ludzi, którzy chcą tworzyć dobro dla innych i świata. Oferta naszych działań jest bardzo szeroka ponieważ wciąż budujemy ją na nowych pomysłach, które sukcesywnie wcielamy w życie. Podstawą naszych działań są projekty z zakresu animacji i aktywizacji społeczno-kulturalnej oraz szeroko pojętej aktywności fizycznej skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Podstawowym obszarem działań jest integracja lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów rękodzielniczych (florystyka, punch needle, art journal, igłą i nitką, mydlarstwo, scrapbooking), wydarzeń charytatywnych, m. in. maratony Zumba Fitness i Zumba Kids, gra miejska "W Krainie Bajek", gra terenowa "Jednośladem powstań śladem" i zajęć tanecznych. Działania te mają na celu reintegrację lokalnej społeczności. Warsztaty i wydarzenia prowadzone są na terenie powiatu siedleckiego, łukowskiego, garwolińskiego, łosickiego, a od niedawna również mińskiego, we współpracy z Gminnymi Ośrodkami Kultury, Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, gminami oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami. Wspieramy mieszkańców różnych miejscowości i regionów wschodniej Polski w działaniach na rzecz rozwoju lokalnego.

Miejscowość: M. Siedlce

Ulica: 11 Listopada

Nr domu i lokalu: 9 / 6

Kod pocztowy: 08-110

Powiat: Powiat m. Siedlce

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2013

Telefon: 537-377-775

E-mail: fundacja@lenatiga.pl

Strona www: https://lenatiga.pl/


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000481448

REGON: 302562129

NIP: 7811888974

Rok powstania: 2013

Obszary działania organizacji:

 • działalność charytatywna
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • turystyka i krajoznawstwo
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2022 POLITYKA SENIORALNA - Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną BARWNE ŻYCIE SENIORA 49 858
powróć