Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja Ternopilska

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: Żyrardów

Nr KRS lub innego rejestru: 0000346835

NIP: 8381826243

Adres strony internetowej: www.ternopilska.com

Naszą misją jest prowadzenie działań na rzecz udanej integracji migrantów w Polsce oraz promowanie wartości międzykulturowych. Fundacja wspiera migrantów w dążeniu do godnych warunków pracy i zamieszkania, edukacji oraz aktywności w rozwoju ścieżki zawodowej. Pomaga w uzyskaniu samodzielności i przyjęciu odpowiedzialności za własną przyszłość. Najbardziej udana integracja społeczna odbywa się w społeczności lokalnej, działamy w Żyrardowie i mamy wiele rozwiązań i aktywności dla lokalnej społeczności migrantów.

Miejscowość: Żyrardów

Ulica: Gabriela Narutowicza

Nr domu i lokalu: 32 / 6

Kod pocztowy: 96-300

Powiat: Powiat żyrardowski

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2010

Telefon: 790785722

E-mail: m.jakubowycz@ternopilska.com

Strona www: www.ternopilska.com


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000346835

REGON: 142205516

NIP: 8381826243

Rok powstania: 2010

Obszary działania organizacji:

 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • promocji zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

powróć