Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Europejska Fundacja na rzecz Edukacji Profilaktyki i Wychowania NORMA

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: M. st. Warszawa

Nr KRS lub innego rejestru: 0000444586

NIP: 5213642340

Adres strony internetowej: fundacjanorma.org

Europejska Fundacja na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Wychowania NORMA to organizacja założona w 2012 roku przez zespół pasjonatów i specjalistów realizujących działania na rzecz dziecka i rodziny. Naszym celem jest szeroko rozumiane wsparcie rodziny poprzez realizację działań wzmacniających kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, działań wzmacniających kompetencje wychowawcze rodziców i opiekunów oraz integrujących środowisko rodzinne i dbających o dobrostan psychofizyczny zarówno dzieci, jak i dorosłych. Służymy wsparciem w zakresie konsultacji pedagogicznych i psychologicznych, mediacji rówieśniczych i rodzinnych, warsztatów profilaktycznych, edukacyjnych i rozwojowych, tutoringu, interwencji kryzysowej oraz innych działań specjalistycznych. Od 2012 roku prowadzimy specjalistyczną poradnię, w której w ramach poradnictwa specjalistycznego prowadzone są konsultacje psychologiczne, pedagogiczne oraz interwencja kryzysowa. Działania są nieodpłatne i skierowane do dzieci, rodziców/opiekunów oraz osób dorosłych zamieszkujących Warszawę oraz Polskę. W trakcie izolacji społecznej realizowaliśmy poradnictwo w trybie online również dla polskich rodzin zamieszkałych w Wielkiej Brytanii oraz Szkocji. Od kwietnia 2022 roku jesteśmy zaangażowani we wsparcie specjalistyczne dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów w kryzysie uchodźczym, doświadczających trudności związanych z traumatycznymi przeżyciami. Nasze działania są realizowane również poprzez grupowe zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci i młodzieży, grupowe zajęcia rozwojowe dla młodzieży, grupowe warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców i opiekunów oraz pracę integracyjną z rodzinami. Nasze działania realizujemy na terenie całej Polski i po za jej granicami. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem życia warszawskiego środowiska organizacji pozarządowych. Bierzemy udział w konsultacjach społecznych oraz w pracach miejskich Komisji Dialogu Społecznego w dzielnicach oraz w obszarach branżowych. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi z innych regionów Polski oraz z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi. Jesteśmy członkami: BKDS dl Lokalnych Systemów Wsparcia i Placówek Wsparcia Dziennego przy Biurze Projektów i Pomocy Społecznej BKDS ds. Cudzoziemców przy Biurze Współpracy Międzynarodowej BKDS organizacji wspierających przy Centrum Komunikacji Społecznej NGOForum Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Miejscowość: M. st. Warszawa

Ulica: Aleja Lotników

Nr domu i lokalu: 13 / 18

Kod pocztowy: 02-668

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2012

Telefon: 691463399

E-mail: biuro@fundacjanorma.org

Strona www: fundacjanorma.org


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000444586

REGON: 146468610

NIP: 5213642340

Rok powstania: 2012

Obszary działania organizacji:

 • działalność charytatywna
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • działalność na rzecz weteranów i weteranów działań poza granicami państwa
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • promocji zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • rewitalizacja
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działania wspomagające rozwój demokracji

powróć