Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja CLARK im. Erica i Very Clark

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: 0

Nr KRS lub innego rejestru: 0000694985

NIP: 9462673287

Adres strony internetowej: fundacja-clark.pl.tl

Misją Fundacji CLARK im. Erica i Very Clark jest: pomoc społeczna ludziom starszym, biednym, chorym i niepełnosprawnym, a w szczególności dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz umożliwienie im rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego,pomoc humanitarna, działalność charytatywna,działanie na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, pomoc społeczna, promocja i organizacja wolontariatu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna, ochrona zdrowia i życia, działalność sportowa i turystyczna, działalność w dziedzinie kultury i sztuki, prowadzenie jadłodajni i stołówek dla osób ubogich, zbiórka i magazynowanie żywności, działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego (działalność ekologiczna).

Miejscowość: 0

Ulica: 1 Maja

Nr domu i lokalu: 17 / 16

Kod pocztowy: 20-410

Powiat: 0

Województwo: 0

Rok powstania: 2017

Telefon: 509946863

E-mail: fundacja.clark1@poczta.fm

Strona www: fundacja-clark.pl.tl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Uwagi: prosimy o wcześniejszy kontakt teefoniczny

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000694985

REGON: 368280023

NIP: 9462673287

Rok powstania: 2017

Obszary działania organizacji:

 • działalność charytatywna
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • ratownictwo i ochrony ludności
 • turystyka i krajoznawstwo
 • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć