Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Mława

Nr KRS lub innego rejestru: 0000329477

NIP: 5691841844

Adres strony internetowej: http://www.mops-mlawa.pl/index.php/bdmy-razem

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej “Bądźmy Razem” działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie od 05.05.2009r. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 z 2001r. Poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, z 2003r poz. 873 ze zm.) oraz w oparciu o statut Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 maja 2009r. Członkami Stowarzyszenia są w większości pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie. Cele Stowarzyszenia: działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej, niepełnosprawnych, samotnych oraz społeczności lokalnej; umożliwienie szerszego dostępu do różnych form pomocy, możliwości aktywnego uczestnictwa w akcjach społecznych na szczeblu lokalnym oraz krajowym; integracja ze środowiskiem lokalnym, wzmacnianie poczucia przydatności społecznej oraz tworzenie warunków do współuczestniczenia różnych grup społecznych w życiu społecznym miejscowości, gminy, powiatu; propagowanie i organizacja wolontariatu oraz postaw, działań i inicjatyw sprzyjających poszanowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, samotnych; wspieranie dobroczynności oraz działań humanitarnych; działania w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu życia. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych od osób prywatnych i instytucji, pozyskiwanie żywności poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz lokalnym samorządem, włączanie się w ogólnopolskie kampanie na rzecz w/w zadania, organizowanie grup samopomocowych, prowadzenie szkoleń, organizowanie spotkań i imprez w środowisku lokalnym, organizowanie i prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin, świetlic środowiskowych i terapeutycznych, pozyskiwanie wolontariuszy do aktywnego udziału w działaniach statutowych Stowarzyszenia.

Miejscowość: Mława

Ulica: Narutowicza

Nr domu i lokalu: 6 /

Kod pocztowy: 06-500

Powiat: Powiat mławski

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2009

Telefon: 23 654 35 60

E-mail: m.rembarz@mops-mlawa.pl

Strona www: http://www.mops-mlawa.pl/index.php/bdmy-razem


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000329477

REGON: 14187174800000

NIP: 5691841844

Rok powstania: 2009

Obszary działania organizacji:

  • działalność charytatywna
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • promocja i organizacja wolontariatu

powróć