Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Wodynie

Nr KRS lub innego rejestru: 0000209986

NIP: 8212367471

Adres strony internetowej: tpzw.eu

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej powstało i działa z miłości do ziemi ojczystej, z szacunku dla pracy i dorobku przeszłych pokoleń Polaków, z przywiązania do naszej małej Ojczyzny, z poczucia znaczenia historii, tradycji rodzinnej i kultury bytu narodu, z pragnienia przyjęcia moralnej wspólnej odpowiedzialności za ochronę przyrody i rozwój tych wartości – tak współcześnie jak i dla przyszłych pokoleń.

Miejscowość: Wodynie

Ulica: Siedlecka

Nr domu i lokalu: 41 / -

Kod pocztowy: 08-117

Powiat: Powiat siedlecki

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2004

Telefon: 798-969-960

E-mail: kontakt.tpzw@gmail.com

Strona www: tpzw.eu


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000209986

REGON: 712570137

NIP: 8212367471

Rok powstania: 2004

Obszary działania organizacji:

 • działalność charytatywna
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • działalność na rzecz weteranów i weteranów działań poza granicami państwa
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
 • promocji zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • ratownictwo i ochrony ludności
 • rewitalizacja
 • turystyka i krajoznawstwo
 • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działania wspomagające rozwój demokracji
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2018 Produkty tradycyjne Poznajemy produkty tradycyjne i regionalne Mazowsza 7500
powróć