Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Orońsko

Nr KRS lub innego rejestru: 0000292419

NIP: 7991942875

Adres strony internetowej: www.oronsko.org

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Gminy Orońsko powstało w 2007 roku z inicjatywy mieszkańców Gminy Orońsko. Zostało ono wpisane do KRS pod numerem 0000292419. Misją funkcjonowania tej organizacji jest wszechstronny rozwój Gminy Orońsko poprzez realizację przedsięwzięć i projektów mieszczących się w obszarze działalności pożytku publicznego, skierowanej do mieszkańców naszej gminy ze wszystkich grup wiekowych. Wśród podstawowych zadań stowarzyszenia można wymienić: działalność edukacyjną, charytatywną, sportową, turystyczną, rekreacyjną i kulturotwórczą, a także działalność wspierającą ekonomię społeczną. Do głównych zadań należy także integrowanie środowisk lokalnych, wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia infrastruktury technicznej i społecznej oraz działalność eksploracyjna, mająca na celu ochronę ojczystych dóbr kultury i przyrody.

Miejscowość: Orońsko

Ulica: Szkolna

Nr domu i lokalu: 1A /

Kod pocztowy: 26-505

Powiat: Powiat szydłowiecki

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2007

Telefon: 793689212

E-mail: stowarzyszenie.oronsko@gmail.com

Strona www: www.oronsko.org


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000292419

REGON: 141237112

NIP: 7991942875

Rok powstania: 2007

Obszary działania organizacji:

 • działalność charytatywna
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • turystyka i krajoznawstwo
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2018 kultura Koncert muzyki chóralnej jako forma przeciwdziałania wykluczeniu z kultury mieszkańców obszarów wiejskich Południowego Mazowsza
powróć