Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: Sochaczew

Nr KRS lub innego rejestru: 000748753

NIP: 8371857733

Adres strony internetowej: www.fozm.pl

Budowanie silnych społeczności lokalnych wokół zabytkowych obiektów architektury i przywracanie tych obiektów do stanu świetności, a także utrwalanie historii lokalnej, pamięci o bohaterach i rozwój kultury. Wierzymy, że poprzez szacunek dla dziedzictwa regionalnego, otwartość, współpracę ze wszystkimi, którzy chcą realizować swoje pasje, stworzymy wzajemnie wspierające się wspólnoty, otwarte na pomoc innym.

Miejscowość: Sochaczew

Ulica: Gawłowska

Nr domu i lokalu: 148 /

Kod pocztowy: 96-500

Powiat: Powiat sochaczewski

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2018

Telefon: 570000888

E-mail: biuro@fozm.pl

Strona www: www.fozm.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 000748753

REGON: 38134438800000

NIP: 8371857733

Rok powstania: 2018

Obszary działania organizacji:

 • działalność charytatywna
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • rewitalizacja
 • turystyka i krajoznawstwo

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2019 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Zapomniani – przywrócenie pamięci osób zasłużonych dla rozwoju Mazowsza, spoczywających na cmentarzach ziemi sochaczewskiej 30000
powróć