Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich "Działamy Lokalnie"

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Legionowo

Nr KRS lub innego rejestru: 0000792692

NIP: 5361941643

Adres strony internetowej: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Inicjatyw-Obywatelskich-Dzia%C5%82amy-Lokalnie-2399521756771569

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich "Działamy Lokalnie" zostało powołane w 2019 r. Jesteśmy organizacją skupiającą zarówno ludzi młodych, jak i doświadczonych działaczy społecznych oraz przedsiębiorców. Grono naszych członków stanowią specjaliści z wiedzą i doświadczeniem w m.in. pozyskiwaniu środków zewnętrznych, sektorze biznesu prywatnego oraz osoby zajmujące się kształtowaniem przestrzeni publicznej. Skupiamy swoje działania na wspieraniu i promocji idei społeczeństwa obywatelskiego oraz projektach istotnych dla rozwoju i integracji lokalnych społeczności w powiecie legionowskim oraz w Warszawie. Będziemy aktywni m.in. przy zgłaszaniu zadań w budżecie obywatelskim i inicjatywie lokalnej, a także przy pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych dla różnego typu inicjatyw społecznych. Zapraszamy do współpracy!

Miejscowość: Legionowo

Ulica: Krakusa

Nr domu i lokalu: 1A /

Kod pocztowy: 05-119

Powiat: Powiat legionowski

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2019

Telefon: 500657646

E-mail: sio@dzialamylokalnie.pl

Strona www: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Inicjatyw-Obywatelskich-Dzia%C5%82amy-Lokalnie-2399521756771569


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000792692

REGON: 38374518600000

NIP: 5361941643

Rok powstania: 2019

Obszary działania organizacji:

 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • rewitalizacja
 • turystyka i krajoznawstwo
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć