Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2023 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” Zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

15.03.2021

Nabór ofert

23.03.2021

Ocena formalna

16.04.2021

Rozstrzygnięcie

01.06.2021

Data dodania: 11.06.2021 Numer: MCPS Termin składania: 13.04.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 376/214/21 z dnia 15 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2021–2023 r. w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, w formie wsparcia realizacji zadania.
 

 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD

 8 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 865/235/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz


 Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej 
 oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2021–2023 w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD.

Wyniki oceny formalnej

pobierz


Nabór ofert

W obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” ogłasza się nabór na zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD

Nabór ofert trwa: od 23 marca do 13 kwietnia 2021 r.

Wyniki oceny formalnej w okresie między 14 a 16 kwietnia 2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 1 czerwca 2021 r.

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie: www.konkursyngo.mcps.com.pl.

Złożenie oferty przez generator jest jedynym sposobem złożenia oferty.

Nie jest wymagane składanie oferty ani potwierdzenia złożenia oferty w wersji papierowej.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data złożenia oferty w systemie Witkac.pl.

Oferenci mogą wycofać złożoną ofertę i złożyć ją ponownie po dokonaniu ewentualnych poprawek i zmian.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – tel.: 22 376 85 53, 22 376 85 54, 22 376 85 55.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

 


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz