Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”, zadanie: „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

26.04.2021

Termin zakończenia naboru

17.05.2021

Weryfikacja formalna

02.06.2021

Rozstrzygnięcie

29.06.2021

Numer: KP Ogłoszenie postępowania: 13.04.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 528/221/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”, zadanie „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.


 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Turystyka i krajoznawstwo

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” pn.: „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1007/240/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” pn.: „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.

W ramach konkursu złożono cztery oferty.
Wymogi formalne spełniły wszystkie złożone oferty. 
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej czterech ofert.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwoty udzielonej dotacji zamieszczono poniżej.
Dofinansowanie w kwocie 98 000,00 zł otrzymał projekt złożony przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Mazowsze”.
Z oferentem, który otrzymał dotację skontaktujemy się za pośrednictwem systemu Witkac.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 59 79 159.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz


 Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej 
 oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań

pobierz


 Informacje niezbędne do przygotowania umowy

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” pn.: „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”
Wyniki oceny formalnej, ze wskazaniem ofert złożonych w konkursie, znajdują się w poniższym wykazie. Wszystkie oferty złożone w konkursie spełniają wymogi formalne.

Dodatkowych informacji udziela:
Bartłomiej Modrzewski, tel.: 22 59 79 159.
 

Wyniki oceny formalnej

pobierz


 

Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej ani potwierdzenia złożenia oferty. 
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 26 kwietnia do 17 maja 2021 r. 
Wyniki oceny formalnej: od 28 maja do 2 czerwca 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 29 czerwca 2021 r. 
Zadanie może być realizowane w terminie: od 29 czerwca do 30 listopada 2021 r.

Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w formie powierzenia realizacji zadania. W ramach zadania przewiduje się wybór i dofinansowanie jednej oferty. Oferent może złożyć jedną ofertę w konkursie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyz. dotacji”.

Dodatkowe informacje

  • Bartłomiej Modrzewski, tel. (22) 59 79 159, Inspektor w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej

 

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz