Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

21.01.2022

Termin zakończenia naboru

11.02.2022

Weryfikacja formalna

16.02.2022

Rozstrzygnięcie

29.03.2022

Numer: OR-BP Ogłoszenie postępowania: 18.01.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 59/287/22 z 18 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego” w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności” w 2022 roku w formie wsparcia realizacji zadania

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ratownictwo i ochrona ludności

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności".

„Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 441/311/22 z 29 marca 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”.

W ramach konkursu złożono 13 ofert.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 13 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 11 zadań publicznych.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 309, (22) 59 79 217.”

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”, zadanie pn. "Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego".

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert.
Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu[1];
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html
 

Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl
Nie jest wymagane składanie wersji papierowej oferty oraz potwierdzenia złożenia oferty.
Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 21 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r.
W okresie między dniem 16 lutego 2022 r. a dniem 18 lutego 2022 r. na stronie internetowej dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy ofert” oraz w generatorze ofert konkursowych zostaną zamieszczone wyniki oceny formalnej, ze wskazaniem wszystkich ofert złożonych w konkursie, w tym ofert niespełniających wymogów formalnych wraz z podaniem rodzaju błędu oraz informacja o możliwości, trybie i terminach składania zastrzeżeń do wyników oceny formalnej.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 29 marca 2022 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 1 kwietnia 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 42 000,00 zł.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, opublikowanym na stronie internetowej dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Przemysław Góralski, tel.: (22) 59 79 309,
  • Marta Grędzicka, tel.: (22) 59 79 217,
  • Marta Goszczyńska, tel.: (22) 59 79 310,
  • Anna Ochalska, tel.: (22) 59 79 219.

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz