Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

20.01.2023

Termin zakończenia naboru

01.02.2023

Weryfikacja formalna

10.03.2023

Rozstrzygnięcie

25.04.2023

Numer: KP Ogłoszenie postępowania: 16.01.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 95/380/23 z dnia 16 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opis konkursu


Aktualizacja rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1549/436/23 z dnia 19 września 2023 r. zmieniającą uchwałę nr 713/403/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zmienioną 13 czerwca 2023 roku uchwałą nr 1076/416/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz zmienioną 10 lipca 2023 roku uchwałą Zarząd Województwa Mazowieckiego nr 1228/421/23.

Powodem podjęcia uchwały zmieniającej jest rezygnacja z otrzymanej dotacji na realizację zadania publicznego i rozdysponowania środków na oferty znajdujące się na liście rezerwowej.

 Uchwała zmieniająca uchwałę rozstrzygającą konkurs

pobierz

 Załącznik do uchwały

pobierz


Aktualizacja rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1228/421/23 z dnia 10 lipca 2023 r. zmieniającą uchwałę nr 713/403/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zmienioną 13 czerwca 2023 roku uchwałą nr 1076/416/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Powodem podjęcia uchwały zmieniającej była modyfikacja nazwy stowarzyszenia.

 Uchwała zmieniająca uchwałę rozstrzygającą konkurs

pobierz

 Załącznik do uchwały

pobierz


Aktualizacja rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1076/416/23 z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie rozstrzygnięnia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Powodem podjęcia uchwały zmieniającej była zmiana nazwy stowarzyszenia, aktualizacja nazwy zadania publicznego oraz rezygnacja z otrzymanej dotacji na realizację zadania publicznego i rozdysponowanie środków na oferty znajdujące się na liście rezerwowej.

 Uchwała zmieniająca uchwałę o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1 do uchwały

pobierz


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 713/403/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w roku 2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

W ramach konkursu złożono 489 ofert.
Wymogów formalnych nie spełniło 97 złożonych ofert.
Przysłano 3 prośby o wycofanie ofert z konkursu.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 389 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 184 zadań publicznych.


 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 2 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 3 do uchwały

pobierz

 Informacje niezbędne do przygotowania umowy

pobierz

 


Aktualizacja otwartego konkursu ofert 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 596/400/23 z dnia 12 kwietnia 2023 r. dokonał zmiany w uchwale nr 95/380/23 z dnia 16 stycznia 2023 r. dotyczącej otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

W związku z powyższym w załączniku do uchwały nr 95/380/23 z dnia 16 stycznia 2023 r. dokonano następującej zmiany:
- w rozdziale I punkt 1. „Nazwy zadań konkursowych i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań” , tabela 1. Nazwy zadań konkursowych i wysokość środków, kolumna: Wysokość środków publicznych (w złotych), zmieniono na zapis: 4 500 000 zł.

Dodatkowych Informacji udzielają:

 • Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, Główny Specjalista w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 • Dagny Gątkowska, tel. (22) 59 79 680, Główny Specjalistaw Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 • Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, Starszy Inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Aleksandra Gołaszewska, tel. (22) 59 79 518, Starszy Inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Wioletta Kwaśnicka tel. (22) 59 79 510, Podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Monika Kisiel, tel. (22) 59 79 220, Podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Anna Karolina Grzegrzółka, tel. (22) 59 79 536, Kierownik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 Uchwała zmieniająca w sprawie ogłoszenia konkursu

pobierz


 Ogłoszenie konkursowe_aktualizacja

pobierz


Sprostowanie wyników weryfikacji formalnej ofert - II

Sprostowanie dotyczy wyników weryfikacji formalnej ofert, ze wskazaniem wszystkich ofert złożonych w konkursie, w tym ofert niespełniających wymogów formalnych wraz z podaniem rodzaju błędu oraz możliwości, trybie i terminach składania zastrzeżeń do wyników weryfikacji formalnej ofert, znajdują się w poniższym wykazie.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, wskazanych w sprostowaniu dotyczącym wyników weryfikacji formalnej ,w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania niniejszego sprostowania, tj. w terminie od 24 marca do 30 marca 2023 roku ma możliwość złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnejw sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu[1];

 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;

 3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html


 Wyniki weryfikacji formalnej ofert _ sprostowanie_II

pobierz


Sprostowanie wyników weryfikacji formalnej ofert

Sprostowanie dotyczy wyników weryfikacji formalnej ofert, ze wskazaniem wszystkich ofert złożonych w konkursie, w tym ofert niespełniających wymogów formalnych wraz z podaniem rodzaju błędu oraz możliwości, trybie i terminach składania zastrzeżeń do wyników weryfikacji formalnej ofert, znajdują się w poniższym wykazie.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, wskazanych w sprostowaniu dotyczącym wyników weryfikacji formalnej ,w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania niniejszego sprostowania, tj. w terminie od 16 marca do 23 marca 2023 roku ma możliwość złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnejw sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu[1];

 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;

 3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html


 Wyniki weryfikacji formalnej ofert _ sprostowanie

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w Województwie Mazowieckim w 2023 roku zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, tj. w terminie od 10 marca do 16 marca 2023 roku ma możliwość złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo.Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu[1];

 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;

 3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Dodatkowych informacji udzielają:

 • Agata Kowalska – tel. (22) 59 79 509
 • Dagny Gątkowska – tel. (22) 59 79 680
 • Kinga Piłat– tel. (22) 59 79 523
 • Aleksandra Gołaszewska – tel. (22) 59 79 518
 • Wioletta Kwaśnicka – tel. (22) 59 79 510
 • Monika Kisiel – tel. (22) 59 79 220
 • Anna Karolina Grzegrzółka– tel. (22) 59 79 536

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html


 Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl,dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.
Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 20 stycznia do 10 lutego 2023 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 9 do 10 marca 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 25 kwietnia 2023 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 25 kwietnia do 31 grudnia 2023 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania konkursowego. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 50 000,00 zł.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają

 • Dagny Gątkowska, tel. (22) 59 79 680, Główny Specjalista w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, Główny Specjalista w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, Starszy Inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Aleksandra Gołaszewska, tel. (22) 59 79 518, Starszy Inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Wioletta Kwaśnicka tel. (22) 59 79 510, Podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Monika Kisiel, tel. (22) 59 79 220, Podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Bernardeta Kuziak, tel. (22) 59 79 224, Podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Anna Karolina Grzegrzółka, tel. (22) 59 79 536, Kierownik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz