Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

28.01.2022

Termin zakończenia naboru

18.02.2022

Weryfikacja formalna

23.02.2022

Rozstrzygnięcie

29.03.2022

Numer: ES Ogłoszenie postępowania: 18.01.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 78/287/22 z dnia 18 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Opis konkursu


Zmiana rozstrzygnięcia konkursu

W dniu 23 sierpnia 2022 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1316/345/22 zmieniającą uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

 Uchwała zmieniająca

pobierz

 Załącznik nr 1

pobierz

 Załącznik nr 2

pobierz


Zmiana rozstrzygnięcia konkursu

W dniu 7 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 924/328/22 zmieniającą uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

 Uchwała zmieniająca

pobierz

 Załącznik nr 1

pobierz

 Załącznik nr 2

pobierz


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 450/311/22 z dnia 29 marca 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

W ramach konkursu zostało złożonych 209 ofert.   
Wymogów formalnych nie spełniło 11 złożonych ofert.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 199 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 69 zadań publicznych.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zawiera Załącznik nr 1 do uchwały. Listę rezerwową ofert zawiera Załącznik nr 3 do uchwały. Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi Załącznik nr 2 do uchwały. Oferenci, których oferta została wybrana zostaną powiadomieni o wynikach konkursu pisemnie oraz/lub poprzez system Witkac.pl, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

  1. Marzena Milewska, tel. 22 59 79 422, e-mail: marzena.milewska@mazovia.pl
  2. Paweł Dopadko, tel. 22 59 79 421, e-mail: pawel.dopadko@mazovia.pl
Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Załącznik nr 1 do uchwały

pobierz

Załącznik nr 2 do uchwały

pobierz

Załącznik nr 3 do uchwały

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wyników weryfikacji formalnej ofert.
Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacjiformalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu[1];
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm;
  4. za pomocą poczty elektronicznej na adres: edukacja@mazovia.pl.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html

Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu.  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:

Składanie ofert: od 28 stycznia do 18 lutego 2022 r. 
Wyniki oceny formalnej: od 23 do 28 lutego 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 29 marca 2022 r. 
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 29 marca do 15 grudnia 2022 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania konkursowego. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 30 000 zł. W przypadku złożenia dwóch ofert łączna wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 50 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z nowymi „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.plw zakładce „Konkursy ofert”, pod zakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:

  • Marzena Milewska, tel. (22) 5979422, Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji
  • Katarzyna Cyran, tel. (22) 5979432, Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji
  • Agnieszka Siekierska, tel. (22) 5979442,  Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji
  • Paweł Dopadko, tel. (22) 5979421, Kierownik Biura ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz