Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2022 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Fundusz wkładów własnych"


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

24.01.2022

Nabór ofert

28.01.2022

Ocena formalna

07.03.2022

Rozstrzygnięcie

31.03.2022

Data dodania: 02.06.2022 Numer: OR-OP Termin składania: 21.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 87/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych” w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania.

Etap postępowania: Nabór ofert
Obszar konkursu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w trzecim terminie naboru ciągłego na realizację zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 872/327/22 z dnia 31 maja 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w trzecim terminie naboru ciągłego na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”

W ramach konkursu w trzecim terminie naboru ciągłego zostało złożonych 6 ofert.   
Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.
Komisja konkursowa zaopiniowała merytorycznie 6 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 1 zadania publicznego.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej w plikach do pobrania

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1

pobierz

 Załącznik nr 2

pobierz


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w drugim terminie naboru ciągłego na realizację zadania pn. „Fundusz wkładów własnych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 621/316/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w drugim terminie naboru ciągłego na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”

W ramach konkursu w drugim terminie naboru ciągłego zostały złożone 3 oferty.
Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.
Komisja konkursowa zaopiniowała merytorycznie 3 oferty.
Dofinansowanie przyznano na realizację 2 zadań publicznych.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej w plikach do pobrania.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1

pobierz

 Załącznik nr 2

pobierz

 

 

 

 

 


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w pierwszym terminie naboru ciągłego na realizację zadania pn. „Fundusz wkładów własnych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 439/311/22 z dnia 29 marca 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w pierwszym terminie naboru ciągłego na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”

W ramach konkursu w pierwszym terminie naboru ciągłego zostały złożone 2 oferty.   
Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.
Komisja konkursowa zaopiniowała merytorycznie 2 oferty.
Dofinansowanie przyznano na realizację 2 zadań publicznych.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej w plikach do pobrania.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert 

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert.
Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu[1];
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Dodatkowe informacje

  • Joanna Bogucka, tel. (22) 59 79 683
  • Marzena Kuchta, tel. (22) 43 79 474

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html

 Wyniki weryfikacji formalnej ofert w czwartym terminie naboru ciągłego

pobierz

 Wyniki weryfikacji formalnej ofert w trzecim terminie naboru ciągłego

pobierz

 Wyniki weryfikacji formalnej ofert w drugim terminie naboru ciągłego

pobierz

 Wyniki weryfikacji formalnej ofert w pierwszym terminie naboru ciągłego

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie konkursyngo.mazovia.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert:  Ze względu na nabór ciągły oferty są przyjmowane w trybie miesięcznym. Pierwszy termin składania ofert wyznacza się od dnia 28 stycznia 2022 r. do dnia 21 lutego 2022 r. Po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu, oferty należy składać do ostatniego dnia każdego miesiąca, przy czym ostatecznym terminem jest 30 września 2022 r. lub dzień, w którym zostaną rozdysponowane środki finansowe przeznaczone na ten konkurs w całości. Jeśli ostatni dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin składania ofert mija w pierwszy dzień roboczy następujący po nim.

Wyniki oceny formalnej: Ze względu na nabór ciągły oferty są rozpatrywane w trybie miesięcznym. W okresie między dniem 7 a dniem 10 od zakończenia każdego miesięcznego naboru.

Rozstrzygnięcie konkursu: pierwszy nabór do 31 marca 2022 r.  Kolejne nabory ofert - Zarząd Województwa Mazowieckiego będzie podejmował uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w trybie miesięcznym,do wyczerpania środków finansowych w niniejszym konkursie.  

Termin realizacji zadania: od daty przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały rozstrzygającej otwarty konkurs ofert do 31 grudnia 2022 r. 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 20 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, opublikowanymi na stronie internetowej dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowe informacje:

Joanna Bogucka, tel. (22) 59 79 683

Marzena Kuchta, tel. (22) 43 79 474


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz