Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Fundusz wkładów własnych"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

28.01.2022

Termin zakończenia naboru

21.02.2022

Weryfikacja formalna

05.09.2022

Rozstrzygnięcie

31.03.2022

Numer: OR-OP Ogłoszenie postępowania: 24.01.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 87/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych” w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w siódmym terminie naboru ciągłego na realizację zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1493/351/22 z dnia 27 września 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w siódmym terminie naboru ciągłego na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”.

W ramach konkursu w siódmym terminie naboru ciągłego złożona została jedna oferta, która spełniła wymogi formalne.

Komisja konkursowa zaopiniowała merytorycznie ww. ofertę, której przyznano dofinansowanie na realizację zadania publicznego.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej zamieszczono poniżej w plikach do pobrania.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik

pobierz


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w szóstym terminie naboru ciągłego na realizację zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1333/346/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w szóstym terminie naboru ciągłego na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”.

W ramach konkursu w szóstym terminie naboru ciągłego złożone zostały 4 oferty. Wszystkie spełniły wymogi formalne. Komisja konkursowa nie rekomendowała przyznania dotacji żadnemu z oferentów.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej zamieszczono poniżej w plikach do pobrania.
 

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik

pobierz


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w piątym terminie naboru ciągłego na realizację zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1270/342/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w piątym terminie naboru ciągłego na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn.: „Fundusz wkładów własnych”.

W ramach konkursu w piątym terminie naboru ciągłego złożonych zostało 7 ofert. Jedną ofertę wycofano. Pozostałe 6 ofert spełniło wymogi formalne.
Komisja konkursowa zaopiniowała merytorycznie 6 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 3 zadań publicznych.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej w plikach do pobrania.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1

pobierz

 Załącznik nr 2

pobierz


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w czwartym terminie naboru ciągłego na realizację zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1033/333/22 z dnia 28 czerwca 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w czwartym terminie naboru ciągłego na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn.: „Fundusz wkładów własnych”.

W ramach konkursu w czwartym terminie naboru ciągłego zostały złożone 2 oferty.   
Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.
Komisja konkursowa zaopiniowała merytorycznie 2 oferty.
Dofinansowanie przyznano na realizację 1 zadania publicznego.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej w plikach do pobrania.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1

pobierz

 Załącznik nr 2

pobierz


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w trzecim terminie naboru ciągłego na realizację zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 872/327/22 z dnia 31 maja 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w trzecim terminie naboru ciągłego na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”

W ramach konkursu w trzecim terminie naboru ciągłego zostało złożonych 6 ofert.   
Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.
Komisja konkursowa zaopiniowała merytorycznie 6 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 1 zadania publicznego.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej w plikach do pobrania

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1

pobierz

 Załącznik nr 2

pobierz


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w drugim terminie naboru ciągłego na realizację zadania pn. „Fundusz wkładów własnych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 621/316/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w drugim terminie naboru ciągłego na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”

W ramach konkursu w drugim terminie naboru ciągłego zostały złożone 3 oferty.
Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.
Komisja konkursowa zaopiniowała merytorycznie 3 oferty.
Dofinansowanie przyznano na realizację 2 zadań publicznych.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej w plikach do pobrania.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1

pobierz

 Załącznik nr 2

pobierz

 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w pierwszym terminie naboru ciągłego na realizację zadania pn. „Fundusz wkładów własnych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 439/311/22 z dnia 29 marca 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w pierwszym terminie naboru ciągłego na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”

W ramach konkursu w pierwszym terminie naboru ciągłego zostały złożone 2 oferty.   
Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.
Komisja konkursowa zaopiniowała merytorycznie 2 oferty.
Dofinansowanie przyznano na realizację 2 zadań publicznych.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej w plikach do pobrania.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert 

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert.
Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu[1];
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Dodatkowe informacje

  • Joanna Malarczyk, tel. (22) 59 79 679
  • Marzena Kuchta, tel. (22) 43 79 474

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html

Wyniki weryfikacji formalnej ofert w siódmym terminie naboru ciągłego pobierz
Wyniki weryfikacji formalnej ofert w szóstym terminie naboru ciągłego pobierz
Wyniki weryfikacji formalnej ofert w piątym terminie naboru ciągłego pobierz

Wyniki weryfikacji formalnej ofert w czwartym terminie naboru ciągłego

pobierz

Wyniki weryfikacji formalnej ofert w trzecim terminie naboru ciągłego pobierz
Wyniki weryfikacji formalnej ofert w drugim terminie naboru ciągłego pobierz
Wyniki weryfikacji formalnej ofert w pierwszym terminie naboru ciągłego pobierz

Nabór ofert

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie konkursyngo.mazovia.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert:  Ze względu na nabór ciągły oferty są przyjmowane w trybie miesięcznym. Pierwszy termin składania ofert wyznacza się od dnia 28 stycznia 2022 r. do dnia 21 lutego 2022 r. Po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu, oferty należy składać do ostatniego dnia każdego miesiąca, przy czym ostatecznym terminem jest 30 września 2022 r. lub dzień, w którym zostaną rozdysponowane środki finansowe przeznaczone na ten konkurs w całości. Jeśli ostatni dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin składania ofert mija w pierwszy dzień roboczy następujący po nim.

Wyniki oceny formalnej: Ze względu na nabór ciągły oferty są rozpatrywane w trybie miesięcznym. W okresie między dniem 7 a dniem 10 od zakończenia każdego miesięcznego naboru.

Rozstrzygnięcie konkursu: pierwszy nabór do 31 marca 2022 r.  Kolejne nabory ofert - Zarząd Województwa Mazowieckiego będzie podejmował uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w trybie miesięcznym,do wyczerpania środków finansowych w niniejszym konkursie.  

Termin realizacji zadania: od daty przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały rozstrzygającej otwarty konkurs ofert do 31 grudnia 2022 r. 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 20 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, opublikowanymi na stronie internetowej dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowe informacje:

Joanna Bogucka, tel. (22) 59 79 683

Marzena Kuchta, tel. (22) 43 79 474


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz